Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie wzór

Pobierz

Jest on zobowiązany sprawować nad nim pieczę i ponosi odpowiedzialność materialną (w pełnej wysokości) za ewentualne szkody.. Pracodawca powierzając pracownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się powinien zawrzeć z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron związane z tym powierzeniem.. Data publikacji: 12 października 2019 r. Poleć znajomemu.Konstrukcja pracowniczej odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone w mieniu pracodawcy, które zostało powierzone danemu pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, opiera się na czterech występujących łącznie przesłankach: -bezprawności działania (zaniechania) pracownika, -powstaniu szkody w mieniu pracodawcy,Opis dokumentu: Wypowiedzenie przez pracownika umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone - oświadczenie pracownika o rozwiązaniu zawartej z pracodawcą umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone z zachowaniem okresu wypowiedzenia.. Ja niżej podpisany(a), zatrudniony(a) w biurze senatorskim senatora.. Dodano: 1 stycznia 2014.. Wzór powierzenia pracownikowi mienia.. Art., 125 kp stanowi zaś, że na takich samych zasadach pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem .Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie..

o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie (określasz dokładnie, co stanowi to mienie); określasz jakie konsekwencje ponosi Zleceniobiorca za naruszenie zasad tej odpowiedzialności (rozliczenie się z powierzonego mienia, pokrycia straty itp.);Odpowiedzialność pracowników można podzielić zasadniczo na 2 grupy.. zamieszkały(a) w .. oświadczam niniejszym, że przyjmuję odpowiedzialność materialną .W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej określonej w § 1 umowy, Pracownik zobowiązany jest do: sprawowania pieczy nad powierzonym mu mieniem, niezwłocznego informowania bezpośredniego przełożonego poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o stwierdzonych zagrożeniach dla prawidłowego zabezpieczenia powierzonego mu mienia bądź o brakach w tym zakresie,Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej podpisywane jest przez pracowników, którym pracodawca powierza określone składniki majątkowe..

Pierwszą z nich jest odpowiedzialność porządkowa, drugą zaś odpowiedzialność materialna.

W tej ostatniej chodzi głównie o odpowiedzialność związaną z wszelką szkodą, jaką może wyrządzić pracownik pracodawcy.. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.Wzór umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej oraz wzór umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie można pobrać ze strony .. Mieniem powierzonym mogą być: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty czy podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.Pracownik ponosi bowiem odpowiedzialność za mienie powierzone od chwili prawidłowego przekazania mu tego mienia z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się..

Opis: Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o wspólnym sprawowaniu pieczy nad powierzonym mieniem.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności .Mienie powierzone to składniki majątku firmy, które są przekazywane w użytkowanie pracownikowi.. Pracownik ponosi .Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wyżej wymienione, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.. 1 pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracodawcy, jednak pod warunkiem prawidłowego powierzenia tego mienia i zapewnienia warunków umożliwiających.Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy - wzór.. Odpowiedzialność materialna obejmuje szkody i niedobory w powierzonym mieniu, chyba, że pracownik udowodni, że szkody te nie powstały z jego winy.Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się.. 1 2OŚWIADCZENIE.. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencjiOznacza to, że jeśli podwładnemu powierzono mienie, które ma oddać bądź się z niego rozliczyć, to w razie powstania szkody, ponosi pełną odpowiedzialność.. 2.Pracownik przyjmuje odpowiedzialność materialną za mienie pracodawcy powierzone z obowiązkiem wyliczenia się, objęte protokołem inwentaryzacji z dnia..

Ma także obowiązek zwrotu albo wyliczenia się z powierzonego mienia, którym mogą być zgodnie z art. 124.

W umowie strony ustalają okres, w którym nieobecność pracownika w pracy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności ani jego, ani pozostałych pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną.Odpowiedzialność za mienie powierzone Odpowiedzialność za mienie powierzone moż-na podzielić na: odpowiedzialność indywidualną oraz współodpowiedzialność, gdy pieczę nad mie-niem sprawuje wspólnie kilku pracowników.. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie, określone szczegółowo w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia ………………oraz inne składniki majątkowe firmy, które zostaną mi powierzone.. Nieco inaczej wygląda to przy odpowiedzialności łącznej kilku pracowników.. akt IV PR 221/85 "Pracownik, któremu powierzono mienie w sposób prawidłowy ponosi odpowiedzialność materialną na podstawie art. 124 KP, choćby nawet nie podpisał deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie".Pracownik ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za powstałą w mieniu szkodę, jeśli nie zachował należytej pieczy nad powierzonym mu mieniem.. Koniecznym elementem tej umowy jest określenie w jej treści w jakich częściach pracownicy odpowiadają za powierzone mienie.Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1985 roku, sygn.. Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie może być zniesiona, jeśli udowodni on, że szkoda nie wynikła z jego winy.Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie wiąże się z obowiązkiem wspólnego wyliczenia się.. Pobierz gotowy wzór umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy.Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie > Zatrudnienie > Umowy > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Oświadczenie pracownika .Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie: Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. oświadczam, co następuje: 1.. Przesłanką powstania odpowiedzialności za mienie powierzone jest wystąpienie szkodyPracownicy przyjmują łącznie wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niedoborem w powierzonym mieniu z obowiązkiem wyliczenia się..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt