Podanie o zapomogę losową wzór

Pobierz

Załącznik 7.1 Wniosek o udzielenie pożyczki na zakup/wykup mieszkania (domu) wzór pdf 553.09 KB wzór word 66.5 KB.. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien dokładnie opisywać zasady, zgodnie z którymi wypłacane są zapomogi.O zapomogę losową może wystąpić w imieniu osoby zainteresowanej inny członek ZNP UŁ.. Jeśli go nie otrzymamy, możemy sami napisać podanie.WZÓR PODANIA Każdy z nas przynajmniej kilka razy musiał napisać podanie i wie, że ta umiejętność przydaje się w naszym życiu dość często.Związek Nauczycielstwa Polskiego udostępnił wzór wniosku o zapomogę z funduszu strajkowego.wniosek o zapomogĘ bezzwrotnĄ Proszę o wypłacenie zapomogi bezzwrotnej z powodu (podać fakty, które w jednoznaczny sposób uzasadnią prawo do wypłaty zapomogiZnaleziono 4 interesujących stron dla frazy wzory o zapomogi w serwisie Money.pl.. Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017.. 1 pkt.. Numer prawa wykonywania zawodu 4a.Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. wniosek o patronat honorowy2.doc.. Załącznik 3 Wniosek o dofinansowanie zakupionych we własnym zakresie miejsc dla wypoczynku dzieci i młodzieży wzór pdf 172.74 KB wzór word 52.5 KB.. W regulaminie ZFŚS mamy zapis, że zapomoga losowa przysługuje międzyinnymi z powodu choroby ( nie napisane .. czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną..

Wraz z podaniem złożyła zaświadczenie lekarskie.

Załącznik 4.2Odpowiedzi.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!I.. Nazwisko 2.Imię 3.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję: Nie dla chaosu.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. Obecnie są już wszystkie dokumenty, ale od zdarzenia upłynął ponad rok.UWAGA!. Koleżanka z pracy złożyła podanie o przyznanie zapomogi losowej z ZFŚS w związku z ciężką chorobą jej 4-letniego dziecka.. Dz. U. z 2018 r. poz. 916 z późn.. Jak napisać podanie o zapomogę socjalną na zakup książek dla dziecka.. zm.) Wymagane załączniki do wniosku o zapomogę losową: 1.O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ*/SOCJALNEJ* * niepotrzebne skreślić WNIOSKUJĄCY O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ WYPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE PUNKTY WNIOSKUJĄCY O ZAPOMOGĘ SOCJALNĄ WYPEŁNIAJĄ PUNKTY: I ppk 1-10 , pkt III, pkt V I..

Jak napisać podanie o zapomogę socjalną na zakup książek dla dziecka.

Darmowe szablony i wzory.Podanie o zapomogę.W N I O S E K o przyznanie zapomogi bezzwrotnej dla osób w szczególnie trudnej sytuacji .. (uwaga: nie trzeba podawać dochodów w przypadku ubiegania się o zapomogę z tytułu śmierci .. Najczęściej do regulaminu ZFŚS danej firmy jest dołączony jego wzór.. Klub młodego nauczyciela.. Swoją prośbę motywuję…Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. wystarczy złożyć podanie do sekretariatu MOPS/GOPS w zależności od miejsca zamieszkania ze swoim imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania na samym środku napisać PODANIE, wymienić potrzeby na co ma być przeznaczona pomoc wraz z uzasadnieniem, napisać również ile osób przebywa w gospodarstwie domowym + dochody rodziny.Nowy wzór!. 5 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j.. przez: Basia | 2013.8.21 17:32:7 .. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoZnajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Załącznik 4.1 Wniosek o dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych wzór pdf 162.01 KB wzór word 42 KB..

O zapomogę inną niż losową można wystąpić nie częściej niż raz na 2 lata.

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. Wykaz dokumentów , które należy złożyć aby ubiegać się o bezzwrotną zapomogę z tytułu przechorowania i leczenia COVID-19 Wypełniony Wniosek o bezzwrotną zapomogę Pobierz wniosek o zapomogę zawierający min.. Wzór regulaminu.docx.. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.. Leczenie trwa od pół roku i nadal.. Zwykle prośbę o zapomogę z ZFŚS - losową, socjalną albo zdrowotną - najlepiej przedstawić w formie pisemnej jako wniosek o zapomogę z ZFŚS.. Na podstawie Regulaminu ZF ŚS prosz ę o udzielenie mi bezzwrotnej zapomogi .. Do wniosku zał ączam nast ępuj ące dokumenty 1) 2) 3) Oświadczam, i ż s ą mi znane przepisy prawne o odpowiedzialno ści za podanie danych .. Title: wzory druków - wniosek o zapomogę Author: User .dokładnie !. doc. Pobierz.. Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY) ZNP.. 0 strona wyników dla zapytania wzory o zapomogiZnaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Aktualności.Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)**- 2 - 9. Wysokość otrzymanych przez Pana/Panią zapomóg w ubiegłym i bieżącym roku kalendarzowym: ..

Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przyznania tej pomocy.Podanie o zapomogę.

o podatku dochodowym od osób fizycznych)przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie art. 4 ust.. Głos nauczycielski.. Zdarza się, że przy takiej formy pomocy, pracodawca wymaga szczegółowej dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację .Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu/wykreślenie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych .. wniosek o zapomogę bezzwrotną.doc.. o podatku dochodowym od osób fizycznych) - świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów do kwoty 2280,00 zł (art. 21 ust.. 2 pkt 15 oraz art. 11 ust.. Załącznik 7.2 Wniosek o udzielenie pożyczki na uzupełnienie wkładu budowlanego wzór pdf 553.41 KB wzór word 66 KBwzór pdf 147.3 KB wzór word 51 KB.. Komisja powołana przez dyrektora negatywnie rozpoznała ten wniosek ze względu na brak wszystkich dokumentów.. Informację o opłacaniu składek na rzecz samorządu za okres 5 ostatnich lat poprzedzających złożenie wniosku o zapomogę lub od momentu wpisania do rejestru .Zapomoga losowa - napisał w Rachunkowość budżetowa: Witam.. Podanie danych jest niezbędne w celu ustalenia prawa do pomocy materialnej.. Wnioski o refundację .. Regulamin przyznawania .Pracownik ubiegający się o zapomogę powinien złożyć do pracodawcy wniosek, opisując swoją sytuację życiową uzasadniającą wypłatę świadczenia.. 2 pkt.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .Wniosek o udzielenie pożyczki na remont lokalu mieszkalnego (domu) wzór pdf 553.22 KB wzór word 58 KB.. UZASADNIENIE:WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ DANE WNIOSKODAWCY: .. lipca 1991r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt