Umowa o telepracę czas pracy

Pobierz

Telepracownik ma obowiązek potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy w czasie określonym w pkt 1 w sposób przyjęty u Pracodawcy.Umowa o telepracę przy zawieraniu umowy o pracę powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy tradycyjnej umowy pracę, w tym: • rodzaj pracy, • miejsce wykonywania pracy, • wynagrodzenie za prace (wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia), • wymiar czasu pracy, • termin rozpoczęcia pracy.Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu - wzór Umowa o telepracę - wzór (1) » Porady » Prawo pracy » Umowy o pracę » Umowa o telepracę - wzór (1)Umowa o telepracę: Opis: Cechą charakterystyczną telepracy jest wykonywanie przez pracownika zadań poza siedzibą przedsiębiorcy z wykorzystaniem środków elektronicznych np. telefonu, czy komputera.. Upływ wymaganego terminuNa piśmie.. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni .. zawarta w dniu .. (data zawarcia umowy) między Pracodawcą.W wyniku zawarcia umowy o pracę telepracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.Telepracę można wprowadzić na każdym etapie zatrudnienia pracownika..

...Umowa o telepracę.

2) w trakcie zatrudnienia.§ 1.. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia (co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków).Umowa o pracę w formie telepracy Telepraca świadczona jest na podstawie umowy o pracę.. W myśl art. 67 7 k.p. uzgodnienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach telepracy, może nastąpić: 1) przy zawieraniu [umowy]o pracę albo.. Przepisy określają, że "telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków .Umowa o telepracę (+ wzór umowy o telepracę) Umowa o telepracę (+ wzór umowy o telepracę) Sławomir W. Ciupa .. Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony w najnowszym orzecznictwie TS Prawo do urlopu tylko dla pracownic Prawo do renty rodzinnej a wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego .Umowa o telepracę może być podpisana od razu, w przypadku zawierania nowej umowy albo w trakcie, gdy pracownik jest już zatrudniony.. Czas pracy Telepracownika wyznaczany jest wymiarem jego zadań i kształtowany przez niego samodzielnie, przy uwzględnieniu przeciętnego czterdziestogodzinnego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, zgodnie z art. 140 KP..

Umowę o telepracę zawiera się na piśmie.

Pracodawca zatrudnia Telepracownika na stanowisku .. (podać nazwę) w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie telepracy.. Strony powinny również ustalić termin rozpoczęcia umowy.Telepracownik wykonywać będzie pracę w godzinach od __ do __, w przeciętnym wymiarze 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy, zgodnie z art. 67 7 §1 pkt 2, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.. Nowe elementy umowy o telepracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia dla telepracownika Należy pamiętać o tym, że umowa o telepracę, oprócz wszystkich elementów typowej umowy o pracę, musi również określać warunki wykonywania pracy poza zakładem i środki komunikacji elektronicznej, za pomocą których praca będzie świadczona.Zobacz: Strony umowy o telepracę Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku..

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.

W takiej sytuacji zmiana wprowadzana jest aneksem do umowy.UMOWA O TELEPRACĘ (przy zawieraniu umowy o pracę) .. Czas pracy.. Telepracownik ma obowiązek potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy w czasie określonym w pkt 1 w sposób przyjęty u Pracodawcy.Umowa o telepracę, tak jak i każda umowa o pracę powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy tradycyjnej umowy pracę, w tym: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za prace (wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia), wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.. Decyzja o tym, że praca ma być świadczona w systemie telepracy może zostać podjęta przez strony przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie trwania zatrudnienia.Umowa o telepracę Jeśli strony umowy (pracownik i pracodawca) podejmą zgodę na zawarcie umowy o pracę wykonywaną w formie telepracy mogą uczynić to przy:Zawieraniu umowy o pracę - umowa o teleprace powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy tradycyjnej umowy pracę: * rodzaj pracy, * miejsce wykonywania pracy, * wynagrodzenie za prace ( wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia), * wymiar czasu pracy, * termin rozpoczęcia pracy, * warunki wykonywania pracy poza siedzibą .UMOWA O TELEPRACĘ..

Ustawodawca zostawił sporą dozę dowolności, jeśli chodzi o ustalenie regulaminu telepracy przez pracodawcę.

Co ważne, osoby podpisujące umowę o telepracę nie mogą być w żaden sposób dyskryminowane z uwagi na charakter zatrudnienia.. Telepraca w czasie zatrudnieniaTelepracownik wykonywać będzie pracę w godzinach od __ do __, w przeciętnym wymiarze 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.. Następnie należy zawrzeć w niej warunki zatrudnienia w formie telepracy, takie jak: rodzaj pracy, wykonywanie pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, miejsce wykonywania pracy, sposób przekazywania wyników pracy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, obowiązki pracodawcy.. Może się to więc stać również na samym początku przy zawieraniu umowy.W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy w trakcie zatrudnienia, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 pażdziernika 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Rozpoczęcie pracy nastąpi w dniu 1 pażdziernika 2012 r. .Pojęcie elastyczne formy zatrudnienia dotyczy zarówno sposobów wykonywania pracy (np. telepraca, dzielenie etatu, elastyczne godziny pracy), jak i jej podstawy prawnej (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt