Scenariusz walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego osp

Pobierz

Proponuje dokonanie wyboru przewodniczącego Zebrania.. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie w zastępstwie upoważniony przezeń wiceprezes OSP ) Otwieram walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w.załącznik do przykładowego scenariusza zebrania OSP Przykładowy Porządek Zebrania OSP 1.. Zebranie to miało na celu podsumowanie ubiegłego roku oraz dokonania wyboru składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.. Poruszono temat dokonanych zakupów, działań ratowniczych oraz planów na przyszły rok.Druki obowiązujące.. Powitanie gości i zebranych.. Kampania została zainicjowana Uchwałą Nr 42/XI/2020Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP i rozpoczyna się 1 stycznia 2021r.. Sprawozdanie z działalności.Podstawą do opracowania scenariusza prowadzenia zebrania (oraz niezbędne informacje) są: - Statut PZW z dnia 19 października 2007 r. - Regulamin Organizacyjny Koła PZW zatwierdzony uchwałą nr 27 ZG z dnia 26 października 2002 r. O terminie, miejscu i porządku dziennym walnego zgromadzenia zarząd koła zawiadamia członków (delegatów)Uchwała nr 1.. Prezes prosi wszystkich o powstanie i podaje komendę: "Sztandar OSP ….. ………………….na salę obrad wprowadzić",1 1 Scenariusz sprawozdawczo-wyborczego walnego zebrania członków OSP w w dniu : (materiał dla prowadzącego zebranie) 1..

walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP.

Uchwała nr .. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w .. Walne Zebranie Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w .. na podstawie §.. ust.WALNEGO ZEBRANIA (sprawozdawczo - wyborczego) CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w Oddziale ……… 1.. Otwarcie Zebrania.. Wybór Przewodniczącego Zebrania , Sekretarza Zebrania i Protokolanta.. 2.Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP.. Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru:(sobota) o godzinie 16:00 w remizie OSP ZRĘCIN.. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym, (1 str.)Poza tymi, głównymi wzorami, możemy też znaleźć wzory druków uzupełniających, stosowanych w razie potrzeby - np. na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, a także przy zmianach w statucie .Walne zebranie członków OSP jest zatem z jednej strony obowiązkiem, z drugiej zaś - okazją do podsumowania rocznej pracy stowarzyszenia, w odniesieniu do pięcioletniego planu ustalonego podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego i wcielonego w życie uchwałą tegoż zebrania.. Celem każdej OSP powinno być porównanie planu z faktycznym jego wykonaniem i wyciągnięcie stosownych wniosków do dokonania (wynikającej także ze statutu) oceny pracy Zarządu.Z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego OSP Filipowice Szczegóły Monika Kulak Opublikowano: 25 lipiec 2021 Odsłony: 1248 Od dłuższego czasu trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w gminnych jednostkach OSP, ostatnie zaplanowano na 01.08.2021r..

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego, (3str.)

przykładowy scenariusz zebrania walnego .SCENARIUSZ ZEBRANIA OSP.. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.. Kampania została zainicjowana Uchwałą Nr 42/XI/2020 Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP i rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji mandatowej, uchwał i wniosków i skrutacyjnej.. Przykładowy przebieg.. Wstępna informacja o prawomocności Zebrania.. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym, (1 str.) Zał.. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej, (2str.). Ochotniczej Straży Pożarnej w _____ z dnia _____ w sprawie: działalności organizacyjno-programowej.. W związku z licznymi wnioskami naszych działaczy Związku OSP RP poniżej publikujemy do wykorzystania organizacyjnego przykładowy SCENARIUSZ Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego OSP (pliki do pobrania w formacie *doc i *pdf): Otwórz i pobierz:Poniżej przedstawiony jest przykład uchwały i regulaminu zwyczajnego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.. Jeden egzemplarz tego protokołu pozostaje w aktach OSP, natomiast drugi przekazuje się do zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP w terminie 7. dni po odbyciu zebrania.Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP Wzór Druk OSP 3 IX Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 63 członków, obecnych było 45, co stanowi 71 % ..

I Porządek zebrania: Otwarcie zebrania.

2016 roku 1. w Charzewicach, natomiast jedno z nich miało miejsce 17 lipca w remizie OSP w .|ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE| Podczas ostatnio zwołanego walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Libuszy.5 marca w siedzibie UM w Lubniewicach odbyła się oficjalna część walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP.. Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w _____ walne zebranie postanawia: Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 201__.Ważnym momentem walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego na było pożegnanie ustępującego z racji wieku dh Edwarda Bańdury z funkcji naczelnika OSP.. Każda OSP może, a nawet powinna dostosować go do swoich potrzeb i sytuacji, w jakiej odbywa się zebranie.. w sprawie: działalności organizacyjno-programowej.. "Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP" wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie XIII protokołu.. walne zebranie postanawia: Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 20__.SCENARIUSZ ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 1.. Na wstępie przywitał przybyłych gości, którzy to zaszczycili nas swoją .Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021/2022.. Uczczenie pamięci zmarłych członków Oddziału..

Terminy poszczególnych szczebli kampanii ...walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Przyjęcie porządku zebrania.. Wybór komisji zebrania: • wyborczej • skrutacyjnej • uchwał i wniosków 1.. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.. Zebranie otwiera Prezes ustępującego zarządu OSP: 1.1.. Po dokonaniu wyboru oddaje mu głos i prosi o dalsze prowadzenie Zebrania.. PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ WALNEGO ZEBRANIA Ochotniczej Straży Pożarnej 1) Zebranie sprawozdawcze (co rok), 2) Zebranie sprawozdawczo - wyborcze (co 5 lat), 3) Zebranie nadzwyczajne.. Uwagi organizacyjne: (na podstawie wzorcowego statutu OSP) 1.. Ochotniczej Straży Pożarnej w _____ z dnia _____ w sprawie wyborów.. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze rozpoczyna Przewodniczący Koła.. Przewodniczący Zebrania przystępuje do spraw proceduralnych:Uchwała walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów Sprawozdanie Finansowe OSP - bilans oraz rachunek wyników Przykładowy przebieg walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSPprzykładowy scenariusz zebrania walnego.. Na 7 dni wcześniej informuje członków OSP o:SCENARIUSZ walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w …….…………….………………… w dniu ……….. X Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP: liczba głosów za 45, przeciw 0Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP.. Przypominam, że kampania sprawozdawczo - wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych trwa do końca .walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.. Ochotniczej Straży Pożarnej w __________________ z dnia _______________.. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej.Szanowni druhny i druhowie, poniżej zamieszam zestaw druków, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo - wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych.. Przedstawienie porządku zebrania.. Jego charyzma, pracowitość, chęć pomagania innym, ale przede wszystkim jego sposób motywacji stał się kluczem do rozwijania zarówno naszej jednostki, jak i naszych umiejętności.Ustalić termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju w 2020 roku na dzień 14 maja 2020 r. Wprowadzić uproszczony tryb przeprowadzenia Walnego Zebrania, w tym głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.Podsumowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego i spotkania opłatkowego Szczegóły Utworzono: sobota, 09, styczeń 2016 15:40 Odsłony: 648 .. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze OSP w Sokołach otworzył i poprowadził Prezes Marcin Kruszewski.. walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP.. Informuje o celu (celach) Zebrania.. Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w _________________..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt