Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie zleceniodawcy

Pobierz

1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.. 1, zostaną przekazane Zleceniodawcy lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi w sposób zapewniający ciągłość prowadzenia rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych.. Obowiązki związane ze sprawami podatkowymi powierza specjalistom z biur rachunkowych.Strony wspólnie ustalają, iż księgi, rejestry oraz wszelkie inne dokumenty podatkowe Zleceniodawcy potrzebne do realizacji niniejszej Umowy, przechowywane będą w siedzibie Biura.. Przed zawarciem umowy upewnijmy się również, czy podane przez biuro ceny uwzględniają VAT.Strony zgodnie ustalają, iż Księgi Rachunkowe oraz dokumenty związane z ich prowadzeniem będą przechowywane w siedzibie Zleceniobiorcy znajdującej się w 005-820 Piastów przy ul. z siedzib ą przy ul.,.. Warszawa, NIP: , REGON: Reprezentowan ą przez: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Zwan ą dalej w treści umowy Zleceniodawcą a Konprod Sp.. §15 Strony zgodnie ustalają, iż ostateczna decyzja dotycząca wysokości podatków lub danych deklarowanych stosownym organom podatkowym, podejmowana jest każdorazowo przez Zleceniodawcę.Niezależnie od przyczyn i terminu rozwiązania niniejszej Umowy, materiały, o których mowa powyżej w § 11 ust.. Jej zawarcie umożliwia przedsiębiorcy skoncentrowanie się wyłącznie na biznesie..

UMOWA nr ……………….. o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie przy użyciu techniki komputerowej i przechowywanie przez Zleceniobiorcę ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Zleceniodawcy w postaci księgi rachunkowej, zwanej dalej KSIĘGĄ, na którą składają się: a.. "AnWi" Biuro Rachunkowe Anna Winnicka, 53-304 Wrocław ul. Studzienna 13/16 Regon 021122215.1 Umowa zlecenia na prowadzenie ksiąg rachunkowych Zawarta w dniu roku w Warszawie, zwana dalej umow ą, pomiędzy:.. Zleceniobiorca zobowi ązuje si ę do nale Ŝytego przechowywania w/wPrzedmiotem umowy niniejszej umowy jest: 1.. To wa Ŝne, w niej znajduj ą si ę bowiem zapisy dotycz ące obowi ązków i praw obydwu stron, w śród nich te, które ułatwią stronom współprac ę.prowadzenie ksiąg handlowych, .. Dziennik, b. Konta księgi głównej i kont pomocniczych,UMOWA o prowadzenie ksiąg rachunkowych (zakres pełny) zawarta w Tychach, dnia pomiędzy: firmą z siedzibą NIP w imieniu której działa zwany/a w treści umowy Zleceniodawcą a Biurem Rachunkowym: OLCZAK LESZEK OLTAX z siedzibą 43-100 TYCHY DARWINA 25/7A NIP 6460001441W umowie warto zapisywać również, w jakim miejscu będą znajdowały się księgi rachunkowe zleceniodawcy.Może to być siedziba zleceniodawcy bądź biuro rachunkowe (w tym przypadku należy powiadomić urząd skarbowy o miejscu przechowywania dokumentacji, innym niż miejsce siedziby podatnika).Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1. prowadzenie przez Zleceniobiorcę dokumentacji księgowej Zleceniodawcy w postaci: książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej*, 2. prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,UMOWA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Zawarta w ..

Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy.

Strony ustalają, że: Zleceniodawca powiadomi Urząd Skarbowy o zawarciu umowy na prowadzenie ksiąg rachunkowych i miejscu przechowywania dokumentów.UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta dnia w Poznaniu pomiędzy, reprezentowanym przez , zwanym w treści umowy "Podatnikiem" a Doradcą podatkowym Tomaszem Ciereszko legitymującym się wpisem na listę doradców podatkowych pod numerem 08058 prowadzącym Biuro rachunkowe aPit z siedzibą w Poznaniu ul.Umowa o usługowe prowadzenie ksiŁg rachunkowych oraz umowa z klauzulŁ poufnoęci dokumenty iinformacje o dochodach z innych źródeł niż działalność określona w § 1 umowy, atakże korzysta z ulg i odliczeń, Zleceniobiorca naliczy dodatkowe wynagrodzenie wwysokości do 10% wynagrodzenia miesięcznego określonego w ust.. § 12 1.W przypadku gdy księgi rachunkowe będą prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania..

Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zleceniodawcy.miesiącu, w którym złożono oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy.

zawarta we Wrocławiu w dniu .. pomiędzy: zwanym w treści umowy.. Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. & 9 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej związanej z obsługą .Zwan dalej w tre ci umowy ą ś Zleceniobiorcą § 1 Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie i przechowywanie przez Zleceniobiorc ksi g rachunkowychę ą Zleceniodawcy przy u yciu odpowiedniego oprogramowania ksi gowego.ż ę W ramach wiadczonej usugi Zleceniobiorca zobowi zuje si do:ś ł ą ęZleceniobiorca oświadcza, że zobowiązuje się zachować w tajemnicy, w stosunku do osób trzecich, wszelkie dane o posiadanych dokumentach i sytuacji finansowej Zleceniodawcy.. w dniu …………………… 2009. roku pomiędzy Biurem Rachunkowym "LIVRE" s.c. Dorota Szparło, Anna Filipowicz 03-126 Warszawa, ul. Ceramiczna 18 lok.4, NIP , Regon 141264669 uprawnionym do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych Licencja Ministra Finansów nr 9304/2005 oraz 10117/20052 a) Prowadzenie księgowości Zleceniodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 15 lutego 1993 r. b) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tzn. zaewidencjonowanie w KSIĘDZE szczególnych zdarzeń gospodarczych za pomocą systemu komputerowego.Umowa o świadczenie usług księgowych zawiera postanowienia dotyczące prowadzenia spraw księgowych i kadrowo-płacowych klienta przez biuro rachunkowe..

... dodatkowej informacji i objaśnień oraz badania ksiąg rachunkowych, na podstawie których zostało przygotowane sprawozdanie finansowe.

W przypadku kontynuowania działalności przez jednego ze wspólników lub nową spółkę, umowa o prowadzenie Księgi może być kontynuowana na dotychczasowych zasadach za zgodą obu stron.. Prowadzenie i przechowywanie przez Zleceniobiorcę ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Zleceniodawcy w postaci księgi rachunkowej, zwanej dalej KSIĘGĄ, na którą składają się: a) Dziennik i Rejestry Księgowe b) Konta księgi głównej i kont pomocniczych,Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1.. Harcerskiej 30 lok.. Warszawie.. & 8 Zmiany w tekście niniejszej umowy mogą być dokonane za porozumieniem stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.. z o.o. z siedzib ą przy ul.Odpowiedzialność Zleceniodawcy za bezzasadne rozwiązanie umowy wynosi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia .. Zleceniodawcą.. Zobowiązany jest także zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym .1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, 2. ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług, 3. kontrola dokumentacji klienta pod względem formalnym i rachunkowym, 4. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Zleceniodawcy 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych,Niniejsza umowa mo Ŝe zosta ć wypowiedziana przez ka Ŝdą ze stron z zachowaniem przynajmniej dwumiesi ęcznego terminu oraz formy pisemnej.. ZLECENIODAWCA oświadcza, iż przy podpisaniu niniejszej Umowy otrzymał "Ogólne Warunki Świadczenia Usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych" oraz, że się z nimi zapoznał, akceptuje je i zobowiązuje się do ich .Istotną część umowy stanowi cennik usług biura rachunkowego i związane z nim warunki płatności.. Nr 137, poz. 887 ze zm.) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a wypadkowemu tylko wówczas, gdy praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.Umowa z podmiotem prowadz ącym w imieniu organizacji pozarz ądowej ksi ęgi rachunkowe powinna by ć zawarta w formie pisemnej.. Ksi ęgi rachunkowe Zleceniodawcy oraz wszystkie dokumenty b ędące podstaw ą wpisów dokonanych przez Zleceniobiorc ę w tych ksi ęgach przechowywane b ędą w siedzibie Zleceniobiorcy, w Gda ńsku przy ul. Długie Pobrze Ŝe 23.. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.. § 7 Czas trwania umowyUMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt