Co powinien zawierać wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

Wysłano więc do nadawcy dwa maile: "Proszę o informację, o co chodzi, i kto prosi bez podpisu" oraz "Na .Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. 2.Zgodnie z art. 13 ust.. Zgodnie z art. 61, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być zatem formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu do nich.. Wniosek może bowiem przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem [35] [36] [37] .Dostęp do informacji publicznej - Informacja publiczna - Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji o działalności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Natomiast stosowanie przepisów KPA, w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej, ma miejsce w ograniczonym zakresie, gdyż postępowanie to zasadniczo nie toczy się w trybie unormowanym .podmiot występuje o informację, czy powodach, dla których się o nią ubiega.. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest jednym z coraz częściej wykorzystywanych narządzi kontrolowania organów władzy..

1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust.. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.; dalej: DostInfPubU) informacja publiczna powinna zostać co do zasady udostępniona niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku) albo organ władzy publicznej powinien wydać decyzję o .Ponadto, w przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych, jej uzasadnienie powinno zawierać także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, co nie jest równoznaczne, z podpisem osoby upoważnionej do wydania .Ogólną zasadą, która wynika z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji.. Możliwość dostępu do informacji publicznej jest jednym z przejawów wolności przekazywania i otrzymywania informacji, czyli ważnego składnika wolności słowa.O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.. Może być on złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.. Ponaglenie to wnosić się będzie do podmiotu, do którego złożono wniosek o udostępnienie informacji publicznej i powinno ono zostać rozpatrzone w terminie .. W dziale O ministerstwie » Struktura organizacyjna na stronach zawierających opis zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są dane do kontaktu - numery telefonów i adresy e-mail.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien być w takim stopniu precyzyjny, aby możliwe było załatwienie go zgodnie z prawem..

Prawo to ...Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każdy.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. Uzasadnieniem decyzji odmownej było .Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Warunkiem skuteczności wniosku o udostępnienie dokumentu urzędowego jest wskazanie dokumentu konkretnego, realnie istniejącego i takiego, który można zidentyfikować.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi zawierać podpisu .. 1 u.d.i.p., udostępnienie informacji na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej obejmował wnioski złożone w Urzędzie Miejskim Wrocławia od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Kolejność publikacji wynikała z kolejności akceptacji do publikacji a nie z daty wpływu wniosku.Jeżeli bowiem wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zostanie rozpatrzony w terminie wskazanym powyżej, wnioskodawcy miałoby służyć prawo do wniesienia ponaglenia..

Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi ...Art.

Używają go zarówno dziennikarze, jak i zwykli obywatele.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 22 23-90-384.. Mogą pojawić się sytuacje, gdy należy udostępnić dane ad hoc (są to sytuacje nieciepiące zwłoki), wtedy należy sporządzić notatkę służbową, która będzie zawiera informacje o udostępnieniu.. Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.Z treści art. 16 ust.. 14 ust.. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie wszczyna postępowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia .wniosek o udostępnienie informacji publicznych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej nie wymaga podania danych osobowych, lecz dla udostępnienia informacji jest niezbędne i związane ze sposobem przekazania informacji wskazanym przez wnioskodawcę.Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. udostępnieniu podlegają informacje dotyczące m.in.: polityki wewnętrznej i zagranicznej, władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne (np. o przedmiocie działalności, ogólnych zasadach funkcjonowania i kompetencjach czy majątku, którym dysponują), danych publicznych, za .Organ będący adresatem wniosku o udostępnienie informacji, co do zasady, powinien udostępnić wnioskowaną informację w terminie podstawowym lub przedłużonym w formie wskazanej we wniosku..

1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Jeżeli dysponent informacji publicznej otrzymał wniosek o jej udostępnienie przez przekazanie kopii dokumentu zawierającego również dane osobowe, to nie jest dopuszczalne rozpatrzenie wniosku przez udostępnienie np. przepisanego fragmentu dokumentu zawierającego interesującą wnioskodawcę informację.Poniżej zakres informacji, który powinien znajdować się w BiP, biuletynie informacji publicznej urzędu, może też stanowić przykłady informacji o udostępnienie informacji publicznej, które powinniśmy uzyskać składając anonimowy wniosek, jeżeli nie ma ich BIP urzędu.Posiadaj wniosek o udostępnienie danych.. Udostępnienie informacji publicznej na wniosekWnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do jednej z jednostek organizacyjnych gminy o udostępnienie rachunków wystawionych przez radnego temu podmiotowi oraz o umowy zawarte przez ten podmiot z wymienionym radnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt