Całkowita zmiana danych nabywcy notą korygującą

Pobierz

Wnioskiem z dnia 19.10.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 15.11.2005r.Czy notą korygującą można zmienić całkowicie dane nabywcy?. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zapytania: czy wnioskodawca może zmienić dane nabywcy na otrzymanej fakturze VAT za pomocą noty korygującejjest p r a w i d ł o w e .czy zgodnie z przepisami podatkowymi możliwa jest całkowita zmiana nabywcy za pomocą noty korygującej do faktur VAT wystawionych na żonę nabywcy, a korygowanych przez męża, będącego podatnikiem podatku VAT jako nieprawidłowe.. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.Pogląd, że podmiot wystawiający notę korygującą nie ma prawa zmienić za pomocą tego dokumentu danych nabywcy, nie oznacza natomiast, że notą korygującą nie można poprawić np. błędnego numeru NIP.. Szczegóły poniżej.. Bo to nie oznacza skorygowania błedu, tylko zmianę danych w fakturze.Jeśli zatem w wyniku wystawienia noty korygującej nastąpi całkowita zmiana podmiotu wskazanego w fakturze będącego nabywcą towarów lub usług, to podatnik (w niniejszym przypadku wykonawca robót budowlanych), mając tak udokumentowane nabycie towarów i usług fakturą wskazującą jego jako nabywcę, a nie podmiot, który rzeczywiście nabył towary powinien odmówić przyjęcia faktury zawierającej dane dotyczące innego kontrahenta.W przypadku wystąpienia pomyłek dotyczących danych nabywcy na fakturze sprzedaży - bilecie jednorazowym - całkowita zmiana tych danych poprzez wystawienie faktury korygującej jest dopuszczalnaNotę korygującą wystawia się jedynie w przypadku pomyłki w danych zleceniodawcy (kupującego), może ją wystawić wyłącznie nabywca usługi (usługobiorca)..

Przy całkowitej zmianie danych nabywcy konieczna faktura korygująca.

2 tego artykułu, faktura, o której mowa w ust.. Korygowanie nazwy kontrahenta na fakturze.. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.. Tak wystawiona faktura trafia wraz z towarem/usługą do nabywcy, który faktycznie kupił towar lub usługę.. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust.. Inaczej mówiąc, nie można skutecznie skorygować notą korygującą faktury, która zawierała - jako dane nabywcy - dane innego podmiotu, niż rzeczywisty nabywca.Dochodzi bowiem tutaj do całkowitej zmiany kontrahenta.. artykułu, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust.. Za pomocą noty korygującej możliwe jest natomiast korygowanie jedynie pomyłek odnoszących się do konkretnego kontrahenta wskazanego już na fakturze (np. gdy nazwę i NIP padano prawidłowo, ale występuje błąd w adresie), a nie całkowita zmiana podmiotu transakcji.Art.. Według regulacji ust.. Nota korygująca nie może zmierzać do wystawienia faktur VAT (czy faktur VAT korygujących, duplikatów) na zupełnie innego nabywcę - potwierdził WSA w Poznaniu.Jeżeli w wyniku wystawienia noty korygującej nastąpi całkowita zmiana podmiotu wskazanego jako nabywca towarów (usług), to podatnik, mając tak udokumentowane nabycie oraz wadliwą notę korygującą.Należy wystawić fakturę korygującą, gdyż dochodzi do całkowitej zmiany nabywcy sprzedanego towaru..

1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Wskażemy także główne różnice pomiędzy notą korygującą a fakturą korygującą.Gdy na fakturach zakupu, korygujących bądź duplikatach, jako nabywcę wskazano spółkę dzieloną zamiast przejmującej, nie ma możliwości wystawienia noty korygującej zmieniającej całkowicie dane nabywcy.. Organy podatkowe dopuszczają generalnie taką możliwość (gdy nie nastąpi zmiana nabywcy).Nazwa kontrahenta na fakturze a JPK_VAT - omówione zagadnienia: 1.. Faktura korygująca pozycje faktury - wystawiana jest po to, by poprawić błędy w pozycjach, np. błędy dotyczące stawek .Spotkałam się z wyjaśnieniami, że notą nie można poprawić całego nabywcy - jedynie niektóre informacje dot.. Jeśli nabywca występował jako niepodatnik (i faktura nie zawiera w związku z tym niektórych danych), nie można poprzez notę korygującą przekształcić tej faktury w fakturę sprzedaży dla osoby fizycznej - podatnika.Czasem zdarza się, że otrzymana od kontrahenta faktura zawiera błędy.. Wystawienie noty krygującej w takiej sytuacji nie koryguje, zdaniem Sądu - pomyłki dotyczącej nabywcy - a wskazuje zupełnie innego nabywcę.. Korygowanie faktur a ustawa o VAT.. akt I SA/Po 1270/15).W wyroku czytamy, że notą korygująca nie można całkowicie zmienić nabywcy towaru..

Błędnie wskazane wszystkie dane nabywcy na fakturze.

1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.. Tym samym, jeśli nabywcą na fakturze jest podmiot A, notą korygującą nie powinno się zmienić go na podmiot B.Ponadto notą korygującą nie można także zmieniać statusu nabywcy - osoby fizycznej.. Za pomocą noty korygującej mogą być poprawione m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy jednak poprawione to nie oznacza .Reasumując, w przypadku wystąpienia pomyłki dotyczącej danych nabywcy na fakturze sprzedaży, całkowita zmiana tych danych, w drodze wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej jest postępowaniem dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów.. Skutecznym sposobem skorygowania nieprawidłowości jest wystawienie noty korygującej.. W artykule wyjaśnimy, czym jest taki dokument i kto może go wystawić.. )Sprzedawca odmawia wystawienia faktury korygującej, a błąd koryguje notą korygującą.Wątpliwości podatnika dotyczą możliwości dokonania zmiany danych nabywcy na fakturze VAT za pomocą noty korygującej.Całkowita zmiana nabywcy na fakturze nie jest uregulowana przepisami i w praktyce stosowane są dwa rozwiązania: korekta danych formalnych lub skorygowanie do zera pierwszej faktury, a następnie wystawienie faktury prawidłowej (z właściwymi danymi).Zgodnie z ust..

Nie jest to więc korekta pomyłki, a zmiana treści dokumentu.W myśl art. 106k ust.

4.ABC noty korygującej - biznes.interia.pl - Korygowanie danych określonych na fakturze VAT może odbywać się według zasad wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r .. Przyjmuje się, że nota korygująca ma prawo zmieniać dane nabywcy, ale nie powinna całkowicie zmieniać nabywcy.. VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Faktura korygująca albo notaCałkowita zmiana nabywcy Jak zostało wspomniane, drobne błędy w adresie lub nazwie podmiotu na fakturze można zmienić za pomocą noty lub faktury korygującej.. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.Wczoraj WSA w Poznaniu wydał wyrok, w którym podzielił stanowisko DIS, że notą korygującą nie można zmienić wszystkich danych nabywcy.. błedu w nazwie, pomyłki w adresie, poprzestawiane cyferki w numerze NIP - ale nie całkowicie wymienić nabywcę.. Faktura, o której mowa w ust.. Urzędu 17.01.2007r.). Wydaje się, że poprawienie takiego błędu (całkowita zmiana danych nabywcy) przez samego nabywcę, w drodze wystawienia noty .Faktura korygująca dane formalne - wystawiana jest po to, by poprawić błędy w elementach opisowych faktury, takie jak: - błąd w nazwie lub adresie nabywcy, - niewłaściwy NIP, - błąd w dacie sprzedaży..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt