Zakup usługi transportu międzynarodowego w deklaracji vat-7

Pobierz

Witam, prowadzę firmę transportową.. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art .07.09.2012 Usługi spedycji międzynarodowej a stawka VAT.. W odniesieniu natomiast do usług transportu osób świadczonych na terytorium kraju, w myśl art. 41 ust.. 1 pkt 23 u.p.t.u.. Opodatkowanie transportu Pytanie podatnika: Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi spedycji międzynarodowej, jako usługi transportu międzynarodowego, są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 0% na podstawie art. 83 ust.. 3 pkt 1 ustawy, przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:W takim przypadku usługobiorca będzie zobowiązany do wykazania tej części usługi w deklaracji VAT-7 odpowiednio w pozycjach 34 i 46.. 3 - ust.. 1 pkt 23 ustawy VAT?Transport międzynarodowy, VAT-7 .. Wystawiam fakturę VAT ze stawką 0% za transport z Polski do Szwajcarii.. Załatwiaj wszystkie sprawy przedsiębiorcy na biznes.gov.plW przypadku Rejestru Zakupu, bezpośredni wpływ na sposób rozliczania deklaracji VAT-7 (właściwego zaklasyfikowania kwot) mają następujące pola: .. Usługi - zakup usług, .. Faktura została wystawiona ze stawką 0%, czy będzie ona ujęta w deklaracji vat 7 jako śwadczenie usług na .W myśl art.83 ust.5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dla udokumentowania każdej usługi transportu międzynarodowego powinien Pan posiadać list przewozowy lub dokument spedytorski, stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do .W deklaracjach VAT -7 w pozycji 11 należy wykazywać tylko te czynności, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust..

Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust.

Wątpliwości w zakresie miejsca opodatkowania pojawiają się jednak, gdy zakres usługi wykracza poza Polskę i obejmuje również inne państwa.W celu dokonania prawidłowego rozliczenia międzynarodowych usług przewozu osób, kluczowym jest przede wszystkim wskazanie znaczenia pojęcia tych usług, jak również zasad ustalania miejsca ich świadczenia, ponieważ ze względu na terytorialny charakter podatku VAT, od właściwego określenia miejsca opodatkowania danej usługi zależy, czy podatnik będzie ponosił ciężar podatku VAT.- deklaracji VAT-9M - jeżeli w danym miesiącu nie wystąpiło u nich wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (por. interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 7 czerwca 2016 r., IBPP4/4512-60 .Ponadto w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za okres nabycia (nie później niż w miesiącu daty wystawienia faktury) nowego samochodu z Francji ująć w pozycji nr 38 zapłacony uprzednio w ciągu 14 dni podatek VAT należny a w pozycji 43 i 44 będzie miał prawo odliczyć podatek VAT w wysokości 50% lub 100% w zależności od rodzaju i .Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. Przy czym - w przypadku towarów - za usługi transportu międzynarodowego uważa się, zgodnie z art. 83 ust.. 1. pkt 23).. Do tej pory przy wystawianiu faktury cały odcinek trasy dzielony był na krajowy i zagraniczny.W takim bowiem przypadku usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce..

Miejsce opodatkowania usługi transportu międzynarodowego.

W pierwszym wypadku import usług należy wykazać tylko w poz. 27, w drugim zaś - w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K.Pomimo że wykonana usługa nie podlega w Polsce opodatkowaniu, podatnik ma obowiązek wykazania jej wartości w części C deklaracji VAT-7 w rubryce 21 jako dostawę towarów oraz świadczenie .Miejsce świadczenia usługi - samolotem, statkiem.. 2 ustawy, dla towarów i usług .- w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b (usługi świadczone na rzecz podatnika) - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w .Jeśli na deklaracji VAT-7 pola 38, 49 i 50 nie były uzupełniane ręcznie i zostały uzupełnione automatycznie (np. na podstawie zapisu korekcyjnego do rejestru VAT z załącznika VAT-ZD) to w takiej sytuacji nie wprowadzamy już dokumentów technicznych, ponieważ spowodowałoby to duplikację wartości w tych polach w pliku JPK_VAT.Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. W przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób (niezależnie czy świadczonych na rzecz podatnika VAT czy też na rzecz osoby fizycznej, nie będącej takim podatnikiem) miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.Usługi transportowe towarów i pasażerów należy zaliczyć do odpłatnego świadczenia usług, które na gruncie ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu.Większych problemów nie sprawia transport wykonywany wyłącznie na terytorium kraju..

1 pkt 23, rozumie się:usługa transportowa 0% w deklaracji vat7 .

3 pkt 3 ustawy.. Świadczący usługę wykazuje z tego tytułu w deklaracji VAT-7, VAT-7K albo VAT-7D (co do zasady obliczony wg stawki podstawowej, chyba że mamy do czynienia z transportem międzynarodowym, do którego ma zastosowanie stawka 0%) podatek należny, zaś nabywca podatek .Na podstawie art. 83 ust.. Z góry dziękuję za pomoc.Pytanie: Wykonuję usługi transportowe na rzecz polskiej firmy wożąc towar na Białoruś.. Załatwiaj wszystkie sprawy przedsiębiorcy na biznes.gov.plW takiej sytuacji w części C deklaracji VAT-7 w poz. 21 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust.. przy założeniu posiadania dokumentów określonych w art. 83 ust.. W której pozycji deklaracji VAT powinna zostać ujęta dostawa - 11 czy 13?. 5 ustawy.Wyjaśnienie pojęcia usług transportu międzynarodowego (jak też określenie wymaganych w tym zakresie dokumentów) znalazło się w art. 83 ust.. Wystawiam fakturę VAT ze stawką O% na polska firmę.. Jak stanowi art. 28b ustawy o VAT, usługa wykonywana na rzecz podatnika opodatkowana jest w miejscu siedziby usługobiorcy bądź jeśli wykonywana jest dla stałego miejsca prowadzenia działalności - w stałym miejscu prowadzenia działalności.Usługi te należy wykazywać w poz. 21 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego towarów na rzecz podatników z innych państw członkowskich - również w poz. 22 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D; świadczenie takich usług podlega również obowiązkowi wykazania w informacji .Wykonujemy usługi transportu międzynarodowego (np. z Niemiec na Ukrainę, z Białorusi do Polski oraz na terenie kraju, ale będące częścią usługi transportu międzynarodowego) na zlecenia kontrahentów zarówno z Unii, jak i z Polski..

), a więc powinno zostać wykazane w poz. 23 deklaracji VAT-7.

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. W uproszczeniu mówiąc, z takim transportem mamy do czynienia, gdy jest on dokonywany z kraju spoza UE do Polski lub odwrotnie.Odpowiedź: Import usługi, o której mowa, jest opodatkowany stawką 0% (jeżeli spełnione są warunki zastosowania stawki 0% do usługi transportu międzynarodowego) albo stawką 23% (w przeciwnym wypadku).. Usługa została wykonana 24 kwietnia 2017 r. na terenie Niemiec, faktura wystawiona 5 maja 2017 r. (odwrotne obciążenie).. Ponieważ zgodnie z art.83 ust.1 pkt 23 ustawy o VAT dla usług transportu międzynarodowego stosuje się stawkę 0% VAT, nie wystąpi w tym przypadku podatek należny i naliczony.Pytanie: Usługi transportowe świadczy polska firma na terenie UE.. W której pozycji deklaracji VAT-7 powinna być umieszczona ta faktura?. Czy prawidłowo ujęto usługę w deklaracji za kwiecień 2017 r?Zgodnie z art. 83 ust.. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej "ustawa o VAT") stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego (art. 83 ust.. Moje pytanie dotyczy obowiązku podatkowego.. Środki transportu - zakup środków transportu, Nieruchomości - zakup nieruchomości, Paliwo - zakup paliw.W pierwszym wypadku świadczenie usługi będzie zatem w całości opodatkowane w Polsce według stawki 0% (na podstawie art. 83 ust.. 1 pkt 23 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.. .Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2 - art. 83 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt