Wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Pobierz

3 ustawy PZP ).. Praktyka, w tym orzecznictwo KIO, pokazuje, że wielu zamawiających ma z tym niemałe problemy.Kiedy otrzymujesz wezwanie do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny jedną z ważniejszych rzeczy dla Ciebie jest termin.. 1 pkt 1 i 10 ustawy pzp, zamawiający jest co do zasady zobligowany do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty.Kwestię tę reguluje art. 224 ust.. Jego treść w dużej mierze odpowiada brzmieniu art. 90 poprzedniej ustawy.Odwołujący podkreślił, że w ramach podniesionego zarzutu kwestionuje prawo zamawiającego do przeprowadzenia opisanej powyżej czynności, tj. do dokonywania powtórnego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie ceny rażąco niskiej, w sytuacji, w której ów wykonawca nie wyjaśnia rzetelnie, w odpowiedzi na pierwsze wezwania zamawiającego, wszelkich składników cenotwórczych składających się na całość zaoferowanego świadczenia.Zgodnie z art. 224 ust.. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej akt 1880/19, KIO 1895/19)Z wezwaniem do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny spotyka się w swojej praktyce znaczna część wykonawców startujących w przetargach publicznych.. Niestety często zdarza się, że termin ten jest wykorzystywany przez zamawiających do próby pozbycia się wykonawców.Podstawą do odrzucenia oferty jest też okoliczność braku złożenia wyjaśnień w zakresie kalkulacji cenowej..

Inny wykonawca chce udostępnienia wyjaśnień dot.

Samo wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień, niezależnie od podstawy prawnej działania zamawiajacego, ma kluczowe znaczenie dla wykonawcy.Wielokrotne wezwaniedo wyjaśnienia rażąco niskiej ceny pzp nie uregulowano kwestii, czy wezwanie może być wystosowane tylko jednokrotnie, czy też wielokrotnie, nie wskazano również kryteriów, jakimi powinien posłużyć się zamawiający, jeśli zdecyduje się na wystosowanie kolejnego wezwania.Na podstawie najnowszego orzecznictwa KIO można wskazać na następujące wnioski dotyczące zagadnień rażąco niskiej ceny: Zgodnie z art. 90 ust.. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 października 2019 r. (sygn.. 2 pkt.. Zważając na powyższe istotnego znaczenia nabiera kwestia, kiedy wezwanie wykonawcy jest zgodne z P.z.p.Wezwanie do złożenia wyjaśnień powoduje, że wykonawca staje się zobowiązany do wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny..

wezwania go do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, może skorzystać z instrumentu informacyjnego o którym mowa w art. 181 ust.

2 pkt 1 przewiduje, że nie dotyczy on sytuacji, gdy rozbieżność pomiędzy zaoferowaną ceną a wartością zamówienia lub średnią arytmetyczną cen ofert wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.Rażąco niska cena - aspekty praktyczne 871 Zamawiający musi umieć właściwie ocenić informację zwrotną otrzymaną od wykonawcy na skierowane do niego wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub kosztu.. Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny musi być szczegółowe i wyczerpujące oraz kompletne już na pierwsze wezwanie zamawiającego.. 1 pkt 4 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.nie zawiera rażąco niskiej ceny •W wyroku KIO z dnia 28.07.2017 r. (sygn.. Przepis art. 224 nPZP odnosi się do sytuacji, w których zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.. 3 nPZP, wskazując, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mogą dotyczyć w szczególności: zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest możliwe, jeśli treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego Na podstawie art. 89 ust..

Po drugie, zamawiający dokonuje oceny wyjaśnień i jeżeli ...Wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

1 a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że ustalona różnica, o której mowa w tym przepisie, wynika z okoliczności oczywistych;Obowiązek wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w przypadku zajścia procentowej przesłanki nie jest jednak bezwzględny.. - Kancelaria Zamówień Publicznych Artur Wawryło.Zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, np. mimo widocznych różnic cenowych w stosunku do innych cen czy wartości szacunkowej, które na pierwszy rzut oka budzą wątpliwości co do rzetelności zaoferowanej ceny;W przypadku zamówień o wartości krajowej, wykonawca wobec sprzecznego z P.z.p..

Z tego powodu chciałbyś, by zamawiający wysłał takie wezwanie do Twojej konkurencji.Wezwanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.

Co do konkretyzacji tego obowiązku, przepisy wskazują tylko tyle, że chcąc wykazać, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia, w tym dowody, a .Witam Jestem na etapie badania ofert pod kątem odrzucenia, wyjaśniam ewentualnie rażąco niską ceny jednej oferty.. Prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), 2. Zamawiający nie może tak odrzucić oferty bez wcześniejszego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.. Ewentualnie można załączyć "sposób obliczania ceny" oraz postanowienia wzoru umowy, które tego zagadnienia dotyczą.Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w przypadkach określonych w art. 90 ust.. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający co do zasady ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki wartościowe określone w tym przepisie, chyba że rozbieżność wynika z .Niemniej jednak, jak wynika z orzecznictwa KIO oraz sądów okręgowych, w pewnych okolicznościach możliwe jest ponowne wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.Odstąpienie od wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.. Termin w jakim powinieneś udzielić odpowiedzi.. 1) Ustawy pzp, jeśli cena oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.. akt KIO 1413/17) wskazano, żeponowienie wezwania nie możestanowić "ratowania" oferty, wówczas gdy wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami, wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt