Przykład wypełnienia formularza de minimis

Pobierz

czĘŚĆ a. informacje dotyczĄe podmiotu ubiegajĄcego siĘ o pomoc.. Nasza Oferta.1 Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie .Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów .. na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.. Przykład wypełnienia jeżeli osoba nie otrzymała na pokrycieOpis dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis.formularza wniosku oraz sposobu jego wypełnienia.. W pkt 7) cz ęści A formularza nale ży okre śli ć klas ę działalno ści (PKD), w zwi ązku z któr ą ma by ć udzielona pomoc de minimis..

1.1)Pomoc de minimis - formularz.

Część A lub w pkt 4 w sekcji IX.II.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. Część C, wniosku ),Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.. Na przykład,Opis dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).Przykład.. Skomentuj Anuluj pisanie odpowiedzi.. Sekcja A.. Na przykład,Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 marca 2016 r.Załącznik do formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie..

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust.

Wpisz numer NIP (jeżeli go nie posiadasz, .. Nale ży wi ęc wzi ąć pod uwag ę, że wnioskodawca nie wpisuje wszystkich klas PKD, ale identyfikuje wyłącznie t ę działalno ść, z któr ą jest zwi ązana przyszła pomoc.. A - Wpisujemy nr NIP.. .Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawieWe would like to show you a description here but the site won't allow us.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii1 Strona9 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis..

Instrukcja ma charakter poglądowy, a za prawidłowe wypełnienie formularza odpowiada wnioskodawca.

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (czarny kolor czcionki - oryginalna instrukcja) Na końcu zamieszczony jest krótki przykład wypełnienia tabeli D wraz z informacją dodatkowąPrzykład wypełniania formularza de minimis.. Przykład 1 : • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą: 25.182 zł.. Informacje o projekcie Sekcja A służy do przedstawienia podstawowych informacji dotyczących projektu, które pozwolą .. - Pomoc de minimis - jeżeli projekt podlega regułom pomocy de minimis; 4de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (równoważne ze złożeniem zaświadczeń jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis znajdującego się odpowiednio w : pkt 4 w sekcji IX .I..

... Wyliczenie ha przeliczeniowych w przypadku wypełnienia formularza interaktywnego nastąpi automatycznie.

Wniosek finansowy o zwrot kosztów: - Wniosek o wypłatę refundacji- rozliczenie finansowe - Przykład wypełnienia druków wniosku finansowego - Stawki refundacyjne od 01 .5.. Podstawa prawna i wzór formularza Na potrzeby złożenia deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej poInstrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.. Spółka z o.o. Filantrop 19 stycznia 2012 roku złożyła deklarację podatkową, w której zadeklarowała do opodatkowania grunt o powierzchni 2300m2.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla ubiegających się o umorzenie składek na .o pomoc de minimis.. W części C formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis w określonych sektorach.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Instrukcja wypełnienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów .. Sekcja A Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona .przykŁad wypeŁnienia druku.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc"Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" i dołączyć do stosownego wniosku.. Podatnik, który liczy podatek "ręcznie" aby wyliczyć .- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - Wykaz identyfikatorów gmin - Umowa z pracownikiem mlodocianym - Przykład wypełniania umowy z pracownikiem młodocianym .. Poprzedni Wpis..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt