Wzory formularzy oświadczeń majątkowych

Pobierz

1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.Wzór formularza na którym się je składa zawiera rozporządzenie Prezydenta RP z 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności .Wzory formularzy oświadczeń majątkowych .. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.wzory formularzy oświadczeń majątkowych.. 6 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.6) Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej powziął wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego korzystającej (art. 109 ust..

Do aktów prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych należą m.in.: ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.

Drukowanie strony; Podstrony: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu (wzór) Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną .Wzory formularzy oświadczeń majątkowych Poradnik Instytucji Kultury 08/2017 W Dz.U.. 10 wiadomości: » Druk oświadczenia majątkowego pracowników i kier.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy .Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka .Nowe wersje formularzy PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyWzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaWzory formularzy oświadczeń majątkowych - województwa..

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.

z 2018 r. poz. 995);Określenie wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.3) o stanie majątkowym osób określonych w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-2a, 3-5, 6d i 7-11 ustawy - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.. gminy » Druk oświadczenia majątkowego radnych Urząd Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelnepodstawa prawna: Rozporządzenie z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika .ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w .majątkowym zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) Obowiązujące wzory formularzy oświadczeń majątkowych dla wszystkich funkcjonariuszy samorządowych znajdują się na stronie internetowej K-P UW w Bydgoszczy w zakładce ZOIN.Dz.U..

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie ...Nowe wzory oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne.

Tekst pierwotny.. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH .. z 19 czerwca 2017 r. pod poz. 1162 opublikowano Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy .Określa się wzory formularzy oświadczeń: 1) o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby określonej w art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej dalej "ustawą",Wzory oświadczeń majątkowych określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnikaFormularze oświadczeń majątkowych Formularz - oświadczenie majątkowe członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydające decyzje .Druki oświadczeń majątkowych: Ostat..

Wykaz obejmuje w szczególności: zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe, nieruchomości i składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...Wzory formularzy oświadczeń majątkowych .

- Akty PrawneWzory oświadczeń majątkowych dostępne są w LEX, zobacz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego .ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o .Określenie wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt