Wzór zaświadczenia dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela

Pobierz

Wymiar zatrudnienia w okresie odbywania stażu Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu Wymiar zatrudnienia w dniu wydania zaświadczenia .. Dyrektor wydaje nauczycielowi Kartę oceny pracy oraz zaświadczenie o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół w których nauczyciel odbywał staż.. podpis osoby upoważnionej Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w .Zatrudnianie nauczycieli Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami.Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela .zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego;wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o .Dyrektor szkoły nadał nauczycielowi 25 czerwca 2008 r. stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego..

1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego): Zaświadczenie dyrektora w plikach do pobrania na grupie Fb.

W tym zakresie odsyła do innych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki poszczególnych grup zawodowych.. W ostatnim roku stażu byłam zatrudniona jako nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego ( cały etat) oraz prowadziłam 4 godziny tygodniowo nauczania indywidualnego.. Treść wniosku nie jest określona przepisami - propozycja wzór nr 3.. WZÓR ZAŚWIADCZENIA .. (imię i nazwisko nauczyciela) jest obecnie zatrudniony/a w .na stanowisku .. Rok szkolny Nauczane przedmioty / rodzaj prowadzonych zajęć Wymiar godzin 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Kolejny rok - należy wpisać w okolicznościach przedłużenia okresu stażu w związku z sytuacją, o której mowa w art. 9d ust .Imię i nazwisko nauczyciela .. Informacje o nieobecno ściach nauczyciela w pracy powoduj ących przedłu Ŝenie sta Ŝu- .. zatrudnienia, w przypadku nauczyciela, który w .. Title: Wzór_zaświadczenia Author: Piotr Created Date: 6/26/2011 11:35:13 AM .Kodeks pracy nie zawiera szczegółowej regulacji poświęconej mianowaniu.. Kiedy z nauczycielem można zawrzeć stosunek pracy na podstawie mianowania2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania, uzyskanej ocenie za okres stażu oraz dacie jej wystawienia.Z tego względu należy stanąć na stanowisku, że jedynym obowiązkiem, jaki obciąża dyrektora szkoły w związku z uzyskaniem przez nauczyciela stopnia nauczyciela mianowanego w trakcie zatrudnienia, jest potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy z mocy prawa w formie informacji o przekształceniu, o której mowa w art. 10 ust..

5a pkt ...2.Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczyciela, który ma być zatrudniony.

4.Oświadczenie dyrektora szkoły/placówki o działaniach podjętych w celu pozyskania3) w przypadku wniosku o zatrudnienie nauczyciela w wymiarze co najmniej ½ etatu, zaświadczenie właściwego urzędu pracy o braku nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, poszukujących pracy; 4) oświadczenie dyrektora o zgłoszeniu wolnego stanowiska pracy za pośrednictwemZatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć; jeżeli wymiar czasu pracy jest niższy, nauczyciel może realizować staż o ile jest zatrudniony także w innej placówce lub placówkach w wymiarze niższym niż połowa pensum, lecz łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej pół etatu - w takim przypadku .2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela .2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela .Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły..

Dyrektor szkoły zamierza nadal zatrudniać tego nauczyciela, dlatego powinien zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas nieokreślony.

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania może nastąpić tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy prawa, np. ustawa o pracownikach samorządowych, czy Karta Nauczyciela.Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - staż zakończony przed 1.09.2018 r. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (wzór wniosku), dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie poświadczone przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem,Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu TECZKA B - dokumentacja związana z odbytym stażem 1.2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela ..

wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze ...Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia -- jaki druk .

To problem dyrektora, by posiadał wzór takiego zaświadczenia-jeżeli nie ma, znajdzie tu: .. b) dacie zatwierdzenia .1.. Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły Author: Kuratorium Last modified by: Leszek2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu, 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu,Title: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu Author: UWM Last modified by: Dorota Nowakowska Created Date: 10/30/2007 6:52:00 AM Company: UWM Other titleszaświadczenie dyrektora szkoły o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,Zaświadczenie musi zawierać informację o (§9 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt