Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za i semestr

Pobierz

Pobierz.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Opracował: Dyrektora Przedszkola nr 5 w Sokółce mgr Lucyna Jolanta Szymaoska Przedszkole nr 5 w Sokółce 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 Przedszkole nr 5 w SokółceSPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1.. Dyrektor szkoły musi więc, raz w roku szkolnym przedstawić przed końcem roku szkolnego pełne wyniki oraz wnioski ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY ZE SPRAWOWANEGO NADZORU .. Informacja o pracy szkoły.. Na tym etapie nie można jeszcze stawiać pełnej diagnozy, a wnioski płynące z już przeprowadzonych działań .Spełnia ono funkcję monitorującą i jest informacją dającą odpowiedź na pytanie: gdzie jesteśmy na drodze do osiągnięcia celów ustalonych na dany rok szkolny?. Liczba uczniów: W skład Szkoły Podstawowej w Wężyskach wchodzą:Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego..

Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

W przedstawionym dokumencie ujęto takie elementy jak:Wraz z nowym semestrem dyrektorzy wszystkich szkół i placówek powinni przygotować się do opracowywania sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego w minionym semestrze roku szkolnego, tak aby czas ten został maksymalnie wykorzystany, a proces sprawozdawczy był przemyślany i przebiegał bez niespodzianek.Sprawozdanie.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigżyze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły.. zm.)Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. za rok szkolny 2017/2018 .. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.Co roku dyrektorzy szkół i placówek są zobowiązani do opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.. (stan na 30 czerwca 2017 r.): a) liczba uczniów: 211. b) liczba oddziałów: 12.Dyrektor szkoły przedstawia wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Radzie Pedagogicznej.. Wnioski z nadzoru 2020-2021. pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły" w I półroczu roku szkolnego 2020/2021SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM..

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.

Józefa Kreta w Ustroniu w roku szkolnym 2019/2020 przedstawionych na konferencji w dniu 25 sierpnia 2020 roku, 2) sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.Po półroczu dyrektor szkoły przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Nauczyciele podczas obserwowanych lekcji wdrażali elementy innowacyjne w pracy z uczniami.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy rok szkolny 2016/2017 i wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ewaluacja, kontrola i wspomaganie wymagania: w roku szkolnym 2016/2017Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Wnioski te powinny być sformułowane na podstawie analizy zrealizowanych działań z zakresu: ewaluacji, kontroli i wspomagania oraz analizy efektów wdrożonych wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/13, który został opracowany na podstawie KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn..

Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020.

SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY ZE SPRAWOWANEGO NADZORU .Sprawozdanie DyrektoraSzkoły Podstawowej im.. Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2017/2018.Zgodnie z zapisem § 22 r.n.p.. z Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach " ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru .. Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.1) wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im.. rozporządzenia, jest przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w terminie do 31 sierpnia danego roku szkolnego.1 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze im.. Podczas zajęć zastosowane metody pracy uwzględniały aktywność uczniów, a środki dydaktyczne były trafnie dobierane przez nauczycieli.. Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.Zgodnie z art. 40 ust.7 ustawy o systemie oświaty "Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.".

Śródroczne ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/2019.

2017 r.) 2.Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. pdf - 0.06MB.Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.): 1.. Odgrywają one niebagatelną rolę, bowiem zgodnie z wymogami prawnymi plan nadzoru dyrektora na nowy rok szkolny .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.. Opracowanie ewaluacji programu profilaktyki za rok 2008/09.. Naprawę uszkodzonego zbioru bibliotecznego.. Pracę w komisji socjalnej.. VIII.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Strzygach PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. (068) fax (068) SPRAWOZDANIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I SAMOCHODOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Zielona Góra, r.Zadania dyrektora szkoły wynikające z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 1.. Ewaluacji: • Analiza organizacji procesów edukacyjnych w szkole, sprzyjających uczeniu się.Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku.Obowiązkiem dyrektora, zgodnie z § 26 ww.. Mają na to czas do 31 sierpnia.. 1. sprawozdanie z nadzoru 2020.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.. Marii Skłodowskiej Curie ul. Staszica 2, Zielona Góra tel.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.. Informacje ogólne o szkole.. Dyrektor szkoły przedstawił w terminie do dnia 31 sierpniana posiedzeniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru (§24 Rozp.. Prowadzenie kroniki szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt