Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Pobierz

uprawnieni do złożenia wniosku - proszę o zaznaczenie: • osoba, której akt dotyczy • osoba, która wykaże interes prawny (*) - Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.Usługa umożliwia transkrypcję (wpisanie) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego.. sprawach może złożyć m.in. osoba, której dotyczy zdarzenie lub inna osoba, która wykaże interes prawny.Dokumenty składane wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa nie podlegają zwrotowi.. Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez: - tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przezTaki dokument będzie podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego.. Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwaWniosek o transkrypcję aktu małżeństwa może złożyć jeden z małżonków, ale w takim wypadku będzie mógł złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska tylko dla siebie - pozostać przy dotychczasowym nazwisku, utworzyć nazwisko dwuczłonowe lub przyjąć nazwisko drugiego małżonka.. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli .Formularze do pobrania: PEŁNOMOCNICTWO (13.19 KB); wniosek o wpis zagranicznego aktu (114.36 KB); Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego (ENG) (30.03 KB) Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego (DE) (35.32 KB) Wzór wniosku o transkrypcje zagranicznego aktu stanu cywilnego (UA) (62.5 KB) Wzór pełnomocnictwa (ENG) (21.68 KB)przedłożony aktu małżeństwa nie został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego na terenie RP, przedłożony aktu małżeństwa jest oryginalnym dokumentem, wydanym przez uprawniony organ państwa obcego, zostałem poinformowany o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu oraztranskrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa (art. 104); odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa(art. 109)..

Po transkrypcji aktu małżeństwa wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu małżeństwa.

Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli .Po sporządzeniu aktu małżeństwa, na wniosek osób zawierających małżeństwo, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje bezpłatnie 3 odpisy skrócone tego dokumentu.. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa (245,16 kB) załączył: Joanna Witkowska, Redaktor dnia 2020-02-19 13:03 Liczba pobrań: 133.. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji.Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia można pobrać TUTAJ.. Wniosek o sprostowanie aktu małżeństwa (151,49 kB) załączył: Joanna Witkowska, Redaktor dnia 2020-02-19 13:04 .Wnioski o transkrypcję aktu małżeństwa załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca.. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski (wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszej procedury: załącznik nr 1 - wzór wniosku o transkrypcję aktu urodzenia; załącznik nr 2 - wzór wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa; załącznik 2a - oświadczenie o wyborze nazwisk .5) Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie .realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą, realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,» Wniosek o wydanie dowodu osobistego » Podanie o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu » wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą » Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego » Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia + pisownia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik usc dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.Po sporządzeniu aktu małżeństwa, na wniosek osób zawierających małżeństwo, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje bezpłatnie 3 odpisy skrócone tego dokumentu..

Wniosek o transkrypcję (wpisanie, przeniesienie) aktu składa się do wybranego kierownika USC.

Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego, który podlega transkrypcji, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.. Zgon należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiedniego dla miejsca zgonu.Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera zapisu o nazwisku małżonków noszonym po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenie w składanym wniosku o transkrypcję.. Para zawierająca akt małżeństwa sama decyduje o wyborze odpowiedniego Urzędu Cywilnego, miejsce zawarcia ślubu nie ma tutaj znaczenia.WNIOSEK O DOKONANIE TRANSKRYPCJI AKTU MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ Dane mężczyzny Dane kobiety Imię i nazwisko osób, które zawarły małżeństwo Data zawarcia małżeństwa Miejscowość i kraj zawarcia małżeństwa Wypełnia obywatel polski PESEL Seria i numer dowodu osobistego, organ wydającyWniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego.. Wniesiono opłatę skarbową - dowód.Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa może złożyć jeden z małżonków, ale w takim wypadku będzie mógł złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska tylko dla siebie (tj. pozostać przy dotychczasowym nazwisku, utworzyć nazwisko dwuczłonowe lub przyjąć nazwisko drugiego małżonka).Dokumenty składane wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa nie podlegają zwrotowi..

Wzór zapewnienia o braku okolczności wyłączających zawarcie małżeństwa można pobrać TUTAJ.

5.WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU MAŁŻEŃSTWA Stosownie do art. 104 ust.. Małżonek, który nie składa wniosku o .Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można pobrać TUTAJ.Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wnoszę o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji treści zagranicznego aktu małżeństwa: Nazwa organu, który wystawił zagraniczny akt Numer zagranicznego aktuWniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa.. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.Nie, obecność obojga rodziców nie jest konieczna przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia ich dziecka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt