Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży

Pobierz

ze środków ZFŚS Sanpro Synergy Sp.. stopień pokrewieństwa Imię i nazwisko Data urodzenia dziecka Forma wypoczynku (a, b) 1.WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS dofinansowania zorganizowanego wypoczynku na następujące osoby: Lp.. 1 i 2 Regulaminu ZF ŚS, pozostaj ące na ich utrzymaniu, tj: • dzieci własne, przysposobione oraz przyj ęte na wychowanie w ramach rodziny zast ępczej pracownikówZałącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS A.. Wniosek dotyczy dofinansowania wypoczynku dzieci (właściwe zaznaczyć): w formie refundacji skierowania na wypoczynek dzieci/młodzieży*4.. Wyjaśniamy, jak i do kiedy trzeba aktywować bon, jaką ma formę, czy trzeba składać wniosek i na co można przeznaczyć to świadczenie.. Pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego typu kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci, dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu oraz ekwiwalent za paczkę mikołajową.. Proszę o przekazanie dofinansowania do wypoczynku: ( przekazem pocztowym po potrąceniu kosztów przesyłki ( gotówką w kasie banku ( przelewem na moje konto bankowe Nr konta bankowego: (( (((( (((( (((( (((( (((( ((((Lista dzieci i młodzieży, dla których wnioskodawca ubiega się o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we .Lista dzieci i młodzieży, dla których wnioskodawca ubiega się o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (proszę uzupełnić pismem drukowanym): Dane dzieciProszę o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w formie: zimowiska, kolonii letniej, obozu młodzieżowego, wyjazdy klimatyczne połączone z nauką (zielone szkoły) lub z leczeniem, inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży*wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci Proszę o przyznanie dopłaty do kolonii/obozu dla mojego dziecka/moich dzieci, zgodnie z zasadami realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letnich kolonii artystycznych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenieWNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU Termin przesłania wniosku do 31 maja br. miejsce i termin wybranego obozu organizator i koszt obozu numer rachunku organizatora wypoczynku, na który należy przesłać dofinansowanie 1..

o dofinansowanie wypoczynku dzieci .

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku w formie (zaznaczyć właściwe): wczasów zorganizowanych, wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod .. *niepotrzebne skreślićWniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku we własnym zakresie dzieci i młodzieży Postawić krzyżyk przy jednej wybranej formie wypoczynku.. Świadczenia socjalne dla dzieci do lat 18 finansowane ze środków funduszu mogą być zwolnione .W okresie przedwakacyjnym pracownicy szkoły zgłaszają wnioski o przyznanie dofinansowania do urlopu z ZFŚS, czyli tzw. "wczasów pod gruszą".. W przypadku gdy liczba uprawnionych członków rodziny funkcjonariusza zwiększyła się po dniu, o którym mowa w ust.. Data i miejsce urodzenia dziecka 3. .. Wniosek o przyznanie dofinansowania do kolonii, obozu w 2021 roku .a/ refundacja kosztów wypoczynku zorganizowanego przez uprawnioną instytucję dla dzieci i młodzieży - zakup obozu/kolonii - rachunek/faktura b/ dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie "pod gruszą" L.p..

W N I O S E K. o dofinansowanie wypoczynku.

Jeżeli w treści regulaminu obowiązującego w firmie przewidziano pomoc w postaci dofinansowania do wypoczynku, pracownicy na wniosek mogą się o nie ubiegać na .WNIOSEK .. Przysługuje w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi od 40% do 90% ceny.Bon turystyczny na wakacje przysługuje na każde dziecko uprawnione do świadczenia 500 plus.. Uprzejmie proszę o przyznanie mi dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych organizowanego w formie (niepotrzebne skreślić): a) wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie- tzw. "wczasy pod gruszą", b) wypoczynek dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii .Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym.. Uwaga, w 2021 roku obowiązują nowe zasady korzystania z bonu turystycznego!Wnioskuję o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu w okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką i oświadczam, że łączny dochód w mojej rodzinie uzyskany przez rodziców w 2019 r.1 Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzie ży przysługuje dzieciom pracowników, emerytów i rencistów, o których mowa w § 7 ust..

Miejsce zamieszkania 4.Wniosek o przyznanie* (stanowisko, jedn.

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznania świadczenia .. Sprawdź, czy świadczenie to przysługuje także nauczycielom oraz czy wymiar etatu lub okres zatrudnienia w danym roku mogą wpływać na wysokość dofinansowania do wypoczynkuDofinansowanie wypoczynku.. Imię i nazwisko dziecka 2. z o.o. w 2021. r. Dzień Miesiąc Rok WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (czytelnie) PESEL .. Termin składania wniosku, termin rozpatrywania wniosku, termin przyznania dofinansowania.. 5. Wysokość refundacji ze wskazaniem kwoty .WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU (wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany i zostanie zwrócony Wnioskodawcy w celu uzupełnienia) wypoczynek indywidualny EMERYTA / RENCISTY* * wypoczynek dzieci i młodzieży PRZYZNANE ŚWIADCZENIE: proszę przelać na moje konto nr proszę przesłać pocztą 1.można już składać wnioski o przyznanie dofinansowania dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia (tzw. "karpiowe").. a) dofinansowania wczasów pracowniczych, wczasów leczniczych, wczasów profilaktyczno-leczniczych b) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych c) wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresieDOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU 1. Podaj przedział dat oraz wskaż organizatora lub powiat / miejscowość wypoczynku bądź wprowadź numer zgłoszenia ..

Imię i nazwisko Data urodzeniaWniosek o dofinansowanie wypoczynku z wyłączeniem świątecznego.

3, dopłatę do wypoczynku przyznaje się według stanu rodzinnego funkcjonariusza ustalonego na dzień złożenia wniosku, nie później jednak niż na ostatni dzień służby pełnionej w danym roku kalendarzowym.Województwo wypoczynku Powiat wypoczynku Miejscowość wypoczynku Szukaj.. gruszą), wycieczki organizowanej przez Dział Spraw .. "Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.. Warunkiem przyjęcia wniosku jest złożenie rocznego zeznania PIT 36 lub 37.WNIOSKÓW DO 31 MARCA BR. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU DLA PRACOWNIKA I DZIECI a/ o zarezerwowanie środków na indywidualny zakup obozu/kolonii - rachunek b/ o zarezerwowanie środków na zakup indywidualnych wczasów zorganizowanych, leczniczych - rachunek c/ o przydział środków na wczasy "pod gruszą"WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU (wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany i zostanie zwrócony Wnioskodawcy w celu uzupełnienia) wypoczynek indywidualny PRACOWNIKA* * wypoczynek dzieci i młodzieży 1.WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU DLA EMERYTA/RENCISTY I DZIECI a/o zarezerwowanie środków na indywidualny zakup obozu/kolonii - rachunek b/o zarezerwowanie środków na zakup indywidualnych wczasów zorganizowanych, leczniczych - rachunek c/o przydział środków na wczasy "pod gruszą" .Zasady dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży, tak jak inne zasady dofinansowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca powinien ustalić w regulaminie funduszu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt