Pełnomocnictwo do złożenia oferty w zamówieniach publicznych

Pobierz

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Złożenie pełnomocnictwa z datą późniejszą.. Z takiego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych nie należy się jednak cieszyć.. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.Zgodnie z orzecznictwem KIO pełnomocnictwo do złożenia wniosku, oferty może być pełnomocnictwem ogólnym.Ustalenie zatem formy pełnomocnictwa do złożenia oferty wymaga powiązania z formą wymaganą do złożenia oferty w konkretnym postępowaniu o zamówienie publiczne.. 1 prawa zamówień publicznych, który nakazuje prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych z zachowaniem formy pisemnej.Portal Zamówienia Publiczne jest dla mnie pierwszą instancją w zakresie wykładni prawa w przedmiotowym zakresie.. Pytanie dotyczy przetargu w starej formule czyli złożenie oferty w wersji papierowej.Buduj z Głową - kwartalnik kosztorysanta to publikacja, skierowana do branży budowlanej, administracji państwowej oraz samorządowej.. JEDZ jest tylko oświadczeniem pobocznym, które nie ma samodzielnego celu i znaczenia prawnego.. - Prawidłowa będzie również forma elektronicznej kopii dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza - dodaje.Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinno być udzielone w formie pisemnej, dla zachowania której wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie..

Wskazanie w dokumencie pełnomocnictwa daty jego sporządzenia, późniejszej od daty składania ofert nie stanowi przesłanki odrzucenia oferty.

Otóż wystarczy pełnomocnictwo ogólne, w którym mocodawca upoważnia pełnomocnika do występowania w jego imieniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (nie trzeba wskazywać wartości postępowania ani trybu).Nie ulega wątpliwości, że pełnomocnictwo do złożenia oferty, z uwagi na ustawowo zastrzeżony rygor nieważności, powinno mieć tożsamą formę, a zatem elektroniczną - chociaż stanowisko UZP dotyczące "elektronicznego" JEDZ-a i dopuszczające również pełnomocnictwo w formie pisemnej, wywołało liczne wątpliwości, a .zamówienia publicznego nie jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności - żaden przepis ustawy nie wymaga pełnomocnictwa szczególnego dla złożenia lub podpisania oferty w sprawie zamówienia publicznego.. Należy przy tym zauważyć, że na gruncie obowiązujących przepisów Pzp mamy "dualizm" co do formy sporządzenia oferty, uzależniony głównie od wartości zamówienia.1/ Pełnomocnictwo do złożenia oferty / zawarcia umowy/ Wykonawca, który składa ofertę przez pełnomocnika winien dołączyć do oferty pełnomocnictwo ogólne w świetle art.98kc w związku z art.14pzp, czyli umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu, w formie pisemnej /art.78 §1kc/ tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza..

Czy istnieje możliwość złożenia oferty bez załączania pełnomocnictwa i czy tak złożona oferta może zostać odrzucona przez Zamawiającego?

3 ustawy Prawo zamówień publicznych a czym innym wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o .W przypadku podpisów elektronicznych operujących "zwykłym" znacznikiem czasu istnieje ryzyko różnego rodzaju manipulacji datą złożenia podpisów pod dokumentami.W praktyce stosowania prawa zamówień publicznych występują dwa pełnomocnictwa - pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz konsorcjalne..

Zawiera wyjaśnienia i opinie autorytetów w dziedzinie kosztorysowania, zamówień publicznych i pokrewnych, komentarze i omówienia zmian w przepisach prawnych.

Stosownie do treści art. 98 k.c.. Co do zasady złożenie oferty wymagane jest w formie elektronicznej i w tej samej formie powinno być złożone pełnomocnictwo uprawniające do dokonania tej czynności w imieniu zamawiającego.. Przy ocenie, czy zamawiający wyznaczył odpowiedni termin na uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy brać pod uwagę także okoliczności, że obowiązkiem wykonawcy jest złożenie kompletnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (oferty .Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych.. Wynika to treści art. 9 ust.. Pełnomocnictwo do złożenia oferty Ustawa prawo zamówień publicznych mówi wprost o jednym pełnomocnictwie - tzw. pełnomocnictwie konsorcjalnym (art. 23 ustawy).Pełnomocnictwo elektroniczne wykonawcy w postaci JEDZ nie ma samodzielnego celu oraz znaczenia prawnego, tj. nie wywołuje skutków w sferze cywilnoprawnej w oderwaniu od udziału tego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego inicjowanego złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub złożeniem .Jeśli wpiszesz tam podmiot, który w ostatniej chwili wycofał się ze wspólnego złożenia oferty i nie masz ważnego pełnomocnictwa Twoja oferta zostanie odrzucona..

Dlaczego - pisze Anna Prigan, radca prawny z kancelarii Wardyński i ...Jakie pełnomocnictwo należy w takim razie złożyć w przypadku oferty przetargowej?

5361 orzeczeń dotyczących ustawy .W postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje forma pisemna udzielanego pełnomocnictwa.. Ano nie.Pełnomocnictwa do podpisania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia mogą być w zwykłej formie pisemnej.. Nie dodasz też partnera już po terminie składania ofert.. Wynika to wprost z art. 23 ust.. Nasza firma z siedzibą w Bielsku-Białej chciałaby złożyć ofertę w przetargu ogłoszonym przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, natomiast dokumenty składane mają być w Zielonej Górze.To w ofercie zawarte jest oświadczenie woli składane zamawiającemu, a oferta składana jest w formie pisemnej.. do złożenia oferty wystarczające jest pełnomocnictwo ogólne, gdyż czynność ta nie wykracza.W tym miejscu należy zaznaczyć, że czym innym jest wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust.. Powinno być ono złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.Co do zasady wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą ustanowić pełnomocnika, do reprezentowania ich w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.. Zgodnie z brzmieniem art. 78 § 1 k.c.. Należy się cieszyć, czyż nie?. Pamiętaj, skład konsorcjum wskazany w ofercie nie podlega co do zasady zmianom.pełnomocnictwo do złożenia oferty w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. / wyrok KIO z 1.12.2009r.• oferta została podpisana w imieniu wykonawcy przez danego pełnomocnika, który załączył do oferty udzielone mu przez wykonawcę pełnomocnictwo, a następnie w toku postępowania wykonawcę reprezentuje inna osoba działająca w charakterze pełnomocnika, która jednak nie przedłożyła zamawiającemu pełnomocnictwa udzielonego jej przez wykonawcę.Z art. 99 § 1 k.c.. Pełnomocnictwo powinno było zostać przedłożone jako oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym potwierdzenie za zgodność z oryginałem odbywa się wówczas za .W ocenie Ewy Wiktorowskiej, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno mieć taką samą formę co oferta, do której się odnosi, czyli postać elektroniczną podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym.. JEDZ jest bowiem tylko oświadczeniem pobocznym, które nie ma samodzielnego celu i znaczenia prawnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt