Decyzja o rozłożeniu na raty zwrotu dotacji

Pobierz

Nr 99, poz. 1001 ze zm. - zwanej dalej jako ustawą) Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust.. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:Gmina powinna domagać się od niepublicznej placówki odsetek, liczonych od dnia następującego po bezskutecznym upływie ustawowego, 15-dniowego terminu na zwrot dotacji, a nie daty wydania .Termin zwrotu niewykorzystanej do końca danego roku budżetowego dotacji , która została udzielona w trakcie tego roku, jest określony w art. 251 ust .1 ustawy o finansach publicznych.. Decyzja o umorzeniu może zostać wydana na Twój wniosek, bądź z urzędu, jeżeli PFRON wejdzie w posiadanie dokumentów potwierdzających zaistnienie ww.. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach..

5.Decyzja administracyjna o zwrocie dotacji lub zwrotu dofinansowania ze środków unijnych.

Zgodnie z art. 207 ust.. Wydział Budżetu i Finansów.. Dodatkowo należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną, np. zaświadczenie z urzędu pracy lub inny dokument uzasadniający rozłożenie należności na raty.Ogloszenie byåo urnieszczone na urzqdowej tablicy ogloszeó Urzedu Miejskigo w Pruszkowie w dniach Pruszków, dnia 20 podpis DECYZJA w sprawie umorzenia zobowi',vania z tytulu zwrotu dotacji Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowaniaBrak decyzji administracyjnej.. Pozyskane środki należy w całości zwrócić wraz z naliczonymi odsetkami.4.. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o .Nie bez znaczenia okazuje się fakt, iż wielu z nich zbyt szybko wnioskuje o ulgę w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty swojego zobowiązania, zanim tak naprawdę decyzja będzie prawomocna.. Wymagane dokumenty - Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / płatności zaległości podatkowej z zaznaczeniem : danych identyfikujących wnioskodawcę: .. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie .Decyzja dotycząca zwrotu dotacji przez szkołę nie ma charakteru decyzji podzielnej i nie rozstrzyga o dotacjach przypadających na poszczególnych uczniów (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lutego 2017 r. I SA/Gl 1482/16).Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 grudnia 2000 r., sygn..

Wniosek o zastosowanie ulgi powinien być złożony po tym jak decyzja stanie się ostateczna.

Mam nadzieje, ze jesli nie zgodza się na dostarczenie brakującej faktury, to przynajmniej pozwolą aby oddać im tylko tą nie wykorzystaną kwotę.1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach .. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przesłanką zwrotu środków (w tym zwrotu dotacji i zwrotu środków unijnych) jest: wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem,W tym celu we właściwym urzędzie musi być złożony wniosek o rozłożenie płatności, np. mandatu karnego na raty..

Ustawa przewiduje, że jeżeli dokonano zwrotu środków przed wydaniem decyzji o zwrocie (po wezwaniu do zwrotu), decyzji tej się nie wydaje.

Zobacz, jak to zrobić.DECYZJA NR GOPS.545….R.2018 w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego Na podstawie art. 25 ust.. przesłanek.W decyzji wydanej na podstawie art. 67a odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu środków nienależnie pobranych na pomoc materialną dla ucznia w formie stypendium szkolnego ustala się w drodze decyzji administracyjnej (art. 90o ust.. akt SA/Sz 1567/99, "złożenie wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty nie stanowi przeszkody do podjęcia egzekucji, nie ma bowiem przepisu, który z faktem takim łączyłby obowiązek wstrzymania wykonania decyzji wymiarowej".Decyzja ZUS w sprawie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. 6 UoSO).Ustawa o systemie oświaty upoważnia właściwy organ do odstąpienia od żądania zwrotu tej należności w przypadkach szczególnych, m.in. gdy zwrot wydatków na .To raczej nie jest decyzja tylko wezwanie do zwrotu dotacji (tak to jest zatytułowane), o mozliowści odwołania nic nie napisali, tylko termin zwrotu 30 dni, ale o decyzji będę się odwoływał..

2 i 3, albo po ...Rozłożenie na raty / umorzenie zwrotu nienależnej dotacji (należności niepodatkowe) Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Dębicy.

Jedną z ostatnich form pozyskiwania środków finansowanie zewnętrzne.. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie zobowiązana jest do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.Czy w przypadku nałożenia na organ prowadzący szkołę obowiązku zwrotu dotacji oświatowej udzielanej z budżetu gminy na podstawie art. 90 ust.. Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków .. Rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności; Za termin dokonania zapłaty opłatyWskazując na trudną sytuację finansową firmy Beneficjent - pani Wioletta Piasecka wniosła o rozłożenie spłaty środków na raty, uzasadniając wniosek brakiem możliwości zwrotu całej należnej kwoty otrzymanego dofinansowania wraz z wymaganymi odsetkami w wyznaczonym terminie, bez ryzyka wystąpienia negatywnych skutków dla .Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności: podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę .. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.. Ratuszowa 2.. Tylko jeśli wymagana kwota do zwrotu przyjmie ostateczną wysokość może ulec rozłożeniu na raty, a odsetki zostać umorzone po terminowej .odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a; umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.Starosta zgodnie z art. 76 ust.. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., organ prowadzący szkołę niepubliczną może wystąpić o umorzenie tego obowiązku, odroczenie płatności albo .Dotacja i dofinansowanie to nie jedyne sposoby pozyskania pieniędzy na rozwój biznesu.. Uregulowanie wskazuje, iż wspomniany zwrot ma odbyć się do 31 stycznia następnego roku.Stosownie do art. 76 ust 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. Złóż wniosek o rozłożenie tych należności na raty i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc.. "Decyzja wydana w oparciu o art. 67a ordynacji podatkowej jest aktem o charakterze uznaniowym, który pozwala organom na swobodę w podejmowaniu rozstrzygnięcia, pod warunkiem, że w toku .Umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty następuje w drodze decyzji wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę albo marszałka województwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt