Wniosek o stwierdzenie nadpłaty ordynacja podatkowa

Pobierz

Prawo to przysługuje również podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania .W orzecznictwie podkreśla się, że ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 1 (dalej o.p.) nie formułuje wyczerpującej definicji legalnej pojęcia nadpłaty 2.Stosownie do art. 72 § 1 o.p. za nadpłatę uważa się kwotę: 1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, 2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, 3 .Uprawnienie płatnika do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty dotyczyć może nie tylko sytuacji, kiedy podatek powinien co do zasady zostać pobrany, ale został pobrany w wysokości wyższej od należnej, lecz także w sytuacji, w której podatek został pobrany nienależnie.. ujednolicony tekst ustawy z dnia 1997-08-29 aktualizacja: 2016-11-17.. Na podstawie art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji, nie ma przesłanek do równoległego prowadzenia dwóch postępowań o takim samym zakresie .1.Pojęcie nadpłaty- definicja nadpłaty została określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Za nadpłatę ustawodawca przyjął: • kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, • kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, • świadczenie płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji wydanej w .Konieczny wniosek o stwierdzenie nadpłaty i korekta deklaracji Jeżeli wystąpiła sytuacja wyżej opisana, podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty..

Art. 75 Ordynacja podatkowa (Ord.

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku (art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej).Sam wniosek powinien posiadać np. następujące brzmienie: Na podstawie art. 72 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. Co do zasady sposoby te dzielimy na efektywne, tj. takie, gdzie wygaśnięcie następuje z jednoczesnym zaspokojeniem zobowiązania podatkowego oraz nieefektywne, tj. takie, które nie wiążą się z zaspokojeniem zobowiązania, np. przedawnienie.. Zgodnie z przepisami art. 75 § 1 o.p., uprawnienie do wniesienia o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikowi, jeżeli ten kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku.Natomiast w sytuacji, gdy po skorygowaniu deklaracji powstaje nadpłata podatku, można wraz z dokumentem korygującym złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 Ordynacji podatkowej).. 6 Ordynacji podatkowej, następuję w terminie 2 miesięcy od daty złożenia .Z kolei w razie wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, w której został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie nim objęte będzie podlegało rozpatrzeniu w tym postępowaniu..

- Ordynacja podatkowa - § 1.

Co ważne, zgodnie z §3 przytoczonego przepisu, wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty .W przypadku wystąpienia nadpłaty, jej wysokość określa co do zasady właściwy organ podatkowy.. Prawo to wynika wprost z art. 75 §2 lit. b) Ordynacji podatkowej.. Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty.Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej), jest bezskuteczny, nawet w sytuacji, gdy ta nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 74 pkt 1 O.p.).Ordynacja podatkowa przewiduje kilka sposobów wygaśnięcia zobowiązań podatkowych.. Jeżeli podatnik domaga się stwierdzenia nadpłaty .Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku (art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej).Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VATdeklaracji, z której będzie wynikała nadpłata podatku, to jednak za mało, aby ją otrzymać.Podatnik musi tutaj zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.Jak bowiem wskazuje art. 75 §2 pkt 1 lit.WYJAŚNIENIE W SPRAWIE KOREKTY ORAZ WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY..

Następuje to na wniosek podatnika o stwierdzenie tej nadpłaty.

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.. z 2005 r. nr 8, poz. 60) zwracam się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku (rodzaj podatku) za okres (należy podać okres) w wysokości (określić nadpłatę).Wniosek o stwierdzenie nadpłaty może złożyć podatnik, jeśli kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku.. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.. Uprawnienie do .Czy można skutecznie wnioskować o stwierdzenie nadpłaty w karcie podatkowej.. Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą.. Rozdział 9 Nadpłata.. Wniosek o stwierdzenie nadp łaty wraz z korekt ą deklaracji jako podstawa wszcz ęcia post ępowania w sprawie stwierdzenia nadp łaty Poczynając od 2016 r., rozwiązany został problem składania ko-rekty deklaracji z wykazaną nadpłatą, bez wniosku o stwierdzenie nad-płaty.Doświadczenie wskazuje, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty, o ile nie jest to przypadek wskazany w art. 75 § 4, tj. niebudząca wątpliwości korekta deklaracji podatkowej, skutkuje .Z nadpłatą mamy również do czynienia, jeżeli płatnik (tj. pośrednik w rozliczeniu podatku, najczęściej pracodawca lub organ rentowy) pobrał podatek nienależny lub pobrał go w wysokości wyższej niż powinien..

Zaliczenie, o którym mowa w art.Wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, od 2006 r. posiada 55% udziałów w Spółce N. Decydując się na zwrot nadpłaconego lub nienależycie zapłaconego podatku, należy złożyć do urzędu wniosek o stwierdzenie nadpłaty, w którym, powołując się na art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zwraca się o stwierdzenie nadpłaty w .Termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku.. Na mocy art. 75 §1 Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie .Stosownie do art. 80 § 3 Ordynacji podatkowej, złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty.. Zwrot nadpłaty podatku w przypadku korekty, zgodnie z art. 77 § 1 pkt.. Dz.U.z 2012 r. poz. 749 z późn.. W 2010 r. opłacałem podatek dochodowy w formie karty podatkowej w wysokości 106 zł miesięcznie (kwota ustalona decyzją naczelnika urzędu skarbowego).Na mocy art. 73 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego.Na podstawie art. 75 § 1 ustawy, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.Pomimo zmiany brzmienia od 1 stycznia 2016 r. przepisu ordynacji podatkowej, kwestia wystąpienia przez płatnika z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty dalej budzi wiele wątpliwości, które .Ordynacja podatkowa.. Dopiero w toczącym się już postępowaniu organ może stwierdzić, który podmiot - podatnik czy .2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze: a) skorygowanym zeznaniem (deklaracją) - w przypadkach, o których mowa w art. 75 wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku § 3, b) skorygowanym zeznaniem (deklaracją) i z umową spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki - w przypadku, o którym mowa w art. 75 wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku § 3awniosku o stwierdzenie nadp łaty po rozwi ązaniu spó łki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt