Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Pobierz

11.03 PT. 12.03 SO12B Łącznie5.. Karta Nauczyciela określa nauczycieli, którym godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielone wyłącznie za ich zgodą.. 10.03 CZW.. 3.Czas pracy nauczyciela, rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczyciela - czas pracy a praca zdalna, rozliczanie pensum, usprawiedliwianie nieobecności.. Z kolei wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustalone jest zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektora.. Zasady wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe określają organy prowadzące.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane.. Limit godzin ponadwymiarowych, jakie realizować może konkretny nauczyciel zależy zatem od wymiaru obowiązkowego tygodniowego pensum tego nauczyciela.Definiowanie parametrów rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli Na potrzeby rozliczania godzin ponadwymiarowych musimy dla każdego nauczyciela zdefiniować: •Pensum (do wyznaczania stawki godzinowej), czyli umownie przyjęty wymiar godzin nauczyciela, według którego wyrażana jest liczba jego godzin ponadwymiarowych.Częstą praktyką rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw na podstawie kart przedstawianych przez nauczycieli.. Prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych nauczyciela realizującego zajęcia w ramach tzw. zielonej szkoły ..

Przydziału godzin ponadwymiarowych dokonuje dyrektor.

1 i 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.W przypadku godzin ponadwymiarowych jest delegacja do określenia przez organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia­rowe i doraźne zastępstwa (art. 30 ust.. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2009 r., pamiętając, że dla pensum wynoszącego 18 godzin tygodniowo, pomniejszenie wynosi 3,6 godziny za każdy dzień (albo 4,5 godziny, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za który nie należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.tygodniowym i zalecają rozliczanie jego godzin ponadwymiarowych w każdym tygodniu osobno.. Limit ten wynosi 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ale należy pamiętać o tym, co już powiedziane zostało wcześniej, że przydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych powyżej ¼ tygodniowego pensum wymaga zgody nauczyciela.. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się - według zapisów w dzienniku lekcyjnym - odbyte godziny zajęć wymienionych w ust.. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela).. Zgodnie z art. 35 ust.. Zwyczajowo przyjmuje się, że wyliczona liczba godzin ponadwymiarowych nauczyciela w tygodniu nie powinna być większaniż liczba godzin przydzielonych mu w planie organizacyjnym (zasada taka wynika jednoznacznie z prawaSzczegółowe zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach kiedy przypadają święta lub dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela powinien określić organ prowadzący w trybie uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli.9.6..

Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust.

Przypomnieć jednak trzeba, że .dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, w tym ustalanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych § 1.. 3 KN wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.rozliczanie godzin ponadwymiarowych Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z nieobecnością dzieci w czasie ferii (oddział przedszkolny) Pytanie: Nauczyciel zerówki przychodził do pracy w ramach przydzielonych mu w planie organizacyjnym godzin (22 godziny + 2 godziny ponadwymiarowe).a.. Sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych ustala się podczas definiowania okresu rozliczeniowego.Jeżeli nauczyciel jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy wiejskiego, to powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej - wyjaśnia MEN.. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych w ramach "zielonej szkoły" tak jak pracy w szkole.Nauczyciel nie może zostać zobowiązany do kontrolowania rozliczania godzin ponadwymiarowych..

2 Nie ma jednoznacznego prawa określającego sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

Stanowisko resortu edukacji ma charakter opinii, a nie obowiązującej wykładni prawa.10.. 1 i godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy liczone narastająco, aż do uzyskania połowy rocznego wymiaru godzin zajęć nauczyciela.. I, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz godziny zajęć wynikające z ustalonego planu zajęć, a nie realizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po .Obowiązek pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nie przekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z posiadaną specjalnością może zostać nałożony na nauczyciela przez pracodawcę bez jego zgody.. Jeżeli w tygodniach poprzedzających zwolnienie lekarskie nauczyciel wypracował godziny ponadwymiarowe, to przysługuje mu za nie dodatkowe wynagrodzenie.. Niestety, nie ma jednoznacznych przepisów prawa, które mówiłyby, jak rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycieli.Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, a w przypadku jego zgody 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.. Na podstawie art. 42 ust.. Nie jest to jednak wymiar etatu pracownika, lecz norma.. Nauczyciel akademicki, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, jest obowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych..

Wymóg ten obejmuje:Za te godziny przysługuje nauczycielowi specjalne wynagrodzenie.

Przykład: Nauczyciel uczy języka polskiego w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością.. godziny ponadwymiarowe przydzielić można nauczycielowi tylko w szczególnych przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, b. liczba godzin ponadwymiarowych w zasadzie nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.rozliczenie Rozkład zajęć Liczba godzin lekcyjnych Ilość godz. do wypł.. Zarówno powierzenie, jak i odebranie godzin ponadwymiarowych nie stanowi zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela.godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw 1.. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością.. Podpis nauczyciela PON.. 9.03 ŚRODA.. Wynagrodzenie wypłacane jest w ostatnich dniach miesiąca.. Organ prowadzący ma tu dowolność, więc może powielać .W systemie UONET+ można rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycieli na dwa sposoby: z całego okresu lub w podziale na tygodnie.. Natomiast przydzielenie większej liczby godzin ponadwymiarowych, która nie może przekroczyć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wymaga zgody nauczyciela.1 UONET+ Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli Stan prawny.. 3.03 CZW.. Sprawdź, czy i kiedy zapłacić za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, jeśli nauczyciel nie dostarczył kart wypracowanych godzin np. z powodu choroby czy urlopu.Moduł Zastępstwa wspomaga planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz rozliczanie godzin nauczycieli (stałych godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw oraz innych płatnych godzin).. Szczegółowe zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach kiedy przypadają święta powinien określić organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli.Aby obliczyć liczbę godzin ponadwymiarowych w tygodniu, w którym są egzaminy, najlepiej zastosować sposób opisany w cytowanym wcześniej § 6 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt