Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Pobierz

4 - Oświadczenie woli (składane w kwietniu) 5 .1 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez gminę Radzymin imię i nazwisko wnioskodawcy rodzica kandy adres do korespondencji I.. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021.. DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW 1.. 59) proszę o przyjęcie mojego dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białogardzie w roku szkolnym 2019/2020 Do wniosku załączam: 1. zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego 2. opinię Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej o mozliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej* Zobowiązuję się również do .Ruszyła rekrutacja do warszawskich podstawówek, pierwszy etap potrwa do 7 marca 2019 r. Wcześniej muszą się zadeklarować osoby, które chcą zapisać dziecko do szkoły muzycznej lub sportowej.. 3 - E-dziennik_dane.. Można jednak zapisać dziecko do innej szkoły niż wynika to z miejsca zamieszkania (rejonizacja).. Wniosek o przyjęcie do szkoły powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.lewy róg: data Twoje imię i nazwiko adres miasto z prawej: imię i nazwisko dyrektora nazwa szkoły adres miasto środek: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Państwa szkoły..

Dotychczas uczęszczałem do szkoły XYZ.

Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałego poza obwodem szkoły5) Wniosek o przyjęcie ucznia do SP spoza rejonu szkoły.. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki.Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.. Imię/imiona i nazwisko kandy 2. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej, co kandydat lub już do niej uczęszcza - 32 punkty; kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega - 16 punktów;WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY - dla absolwenta SZKOŁY PODSTAWOWEJ A..

PO: Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust.

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor.. pobierz pdf docNabór do klas I na rok szkolny 2020/2021.. 1 pkt 3 ustawy Prawo .Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.. Szkoła Podstawowa.. Należy w wyznaczonym terminie złożyć odpowiedni formularz lub podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.. Zgodnie z art. 16 ust.. 1 - Zgłoszenie-do-sp (plik edytowalny) 2 - Oświadczenie rekrutacyjne.. PESEL kandy w przypadku braku numeru PESEL, podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu .Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.. DANE O KANDYDACIE: Imię/imiona nazwisko PESEL w przypadku braku PESEL - seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość data urodzenia adres zamieszkania ulica kod pocztowy, miejscowość-gmina adres e-mail kandydata numer telefonu komórkowego B. DANE O RODZICACH .Strona główna » Placówki » Szkoły podstawowe » Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie » RODZICE » Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły REGULAMIN PRACY SZKOŁY W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W POLSCE..

Zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 - z obwodu.

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać .Wzory zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły 2019/2020.. 2002r Nr 101 poz.926 przyjmuję do wiadomości, że: administratorem danych jest Szkoła, do dyrektora której kierowany jest niniejszy wniosek/zgłoszenie,Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć odpowiednio w szkole w terminie od 5 marca do 23 marca 2018 roku do godz. 1500 (dane we wniosku należy wypełniać czytelnie) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)Termin: od 21 kwietnia 2020 r,.. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2. urodzenia .II - Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejnościArt.. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021; Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.. 1 ustawy, aby formalności stało się zadość należy złożyć w tej sprawie wniosek do dyrektora szkoły podstawowej.szkole podstawowej Obowiązuje dla: TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci TAK / NIE / Odmowa udzielenia odpowiedzi Obowiązuje dla: Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, daneNa podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U..

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły terminie pon-pt od 7:00 do 15:00.

Decyzję o odroczeniu nauki o rok podejmuje dyrektor takiej placówki, a dziecko powinno uczęszczać nadal na zajęcia przygotowania przedszkolnego.Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej Załącznik nr 3 - zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej .. PO: Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.. Jednoczenie przypominamy o obowiązku meldunkowym!. 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole .Taki wniosek składa się do szkoły podstawowej publicznej w obwodzie, w którym mieszka dziecko - nie później niż do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.. Prośbę swoją motywuję profilem klasy ABC, który jest szczególnie bliski moim zainteresowaniom/wysokim poziomem .Uczeń wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wskazuje w nim nazwy placówek, do których chce się zakwalifikować.. 1, jeżeli dziecko:.. Następnie należy złożyć wniosek w szkole, którą uczeń umieścił na 1. miejscu na liście placówek, do których aplikuje.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2 - 31 marca 2020 r. 19 - 26 maja 2020 r. 2. godz. 8:00 do 28 kwietnia 2020 r., godz. 14:00.. W Polsce każdy rodzic może dokonać wyboru i zdecydować, iż jego dziecko rozpocznie edukację szkolną w wieku 6 lat.. pobierz pdf doc. Wniosek kandydata o przyjecie do szkoly podstawowej na rok szkolny 2019/2020 - spoza obwodu.. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.. 36 pkt 1.. W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.1.. Przyjęcie dziecka następuje wtedy na .Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów (Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi) 1.. Wnioski o przyjęcie do szkoły będą przyjmowane w terminie od 16 marca 2020 do 27 marca 2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.00.Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.. oświadczenie 1 - kandydat uczęszcza do przedszkola oświadczenie 2 - starsze dziecko oświadczenie 3 - blisko wskazanej szkoły mieszkają członkowie rodzinyInformujemy, że równocześnie złożyliśmy wnioski o przyjęcie naszego dziecka do klasy pierwszej innych szkół podstawowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt