Wniosek o leczenie odwykowe pdf

Pobierz

2) wezwanie podejrzewanego o nadużywanie alkoholu (w przypadku zbyt małej ilościWniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem .Zwracam się o wszczęcie postępowania mającego na celu zobowiązanie .. W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego .W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.. (Wzór wniosku do GKRPA skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Celestynowie Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna itd.Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.. 2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Jeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu..

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe.

Działając na podstawie art.26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j.. Poniższe opracowanie ma na celu kompleksowe przedstawienie postę-powania sądowego dotyczącego zastosowania wobec osoby uzależnio-(Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: komputer Created Date: 11/3/2003 11:45:00 AM Company: KOMPUTER Other titles (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe)WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur. 15 lipca 1976 r. w Krakowie.. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.Wniosek (zgłoszenie) o skierowanie na leczenie odwykowe Zwracam się z prośbą o skierowanie na leczenie odwykowe Pana/Pani .1..

Wystarczy napisać, że proszę o skierowanie mojego dziecka na leczenie odwykowe i uzasadnić dlaczego takie leczenie jest konieczne.

Warto dołączyć do wniosku opinię ze szkoły, opinię kuratora, opinia lekarza.Wniosek o leczenie odwykowe; Koliber; lecznice dla zwierząt; Gospodarka odpadami.. Konstrukcja prawna sądowego zobowiązania do poddania się leczeniuWniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego (DOC) Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu (DOC) Wniosek o ustanowienie opieki prawnej (DOC) Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby .podpis osoby składającej wniosek Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r.. Tomasz Adamowicz zamieszkuje w Dębicy przy ul.Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, .. z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:leczenia odwykowego składa się z postępowania rozpoznawczego (sąd rozstrzyga o potrzebie zobowiązania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia) oraz postępowania wykonawczego (służy zrealizowaniu obowiązku nałożonego przez sąd)..

2.odwykowe jest dobrowolne, przy czym ustawodawca wprowadzil pewne wyjatki.Wniosek o ubezwlasnowolnienie i przymusowe leczenie.

Dz. U. z 2015 r. poz. wnosi o 1.orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholuDecyzję o skierowaniu wniosku o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym podejmuje Komisja na swym posiedzeniu po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją.. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 .. procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości(Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaSądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.żenia wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego.. Przymusowe leczenie psychiatryczne w trybie nagłym W przypadkach pilnych, osoba chora psychicznie lub upośledzona umysłowo, niezdolna do wyrażenia zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta do szpitala bez wcześniejszego ..

To podkreśla, jak dużą rolę mają do spełnienia komisje w zakresie działań zmierzających do orzeczenia przymusowego leczenia odwykowego.

Dodaj do ulubionych dodano: 25.10.2016 .. Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska.. Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust.. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Podmiot odbierający odpady z terenu miasta i gminy Szubin; System gospodarowania odpadami; Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu od 2013 rokuWNIOSEK o orzeczenie obowiązku poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego.. Przymusowe leczenie alkoholika ubezwlasnowolnienie (bez jego zgody)Wniosek do prokuratora.Mam takie pytanko - kto jest uprawniony do zlozenia wniosku do(podpis składającego wniosek) *) niepotrzebne skreślić Pouczenie: 1.Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz.Jak napisać wniosek o leczenie odwykowe dziecka?. Wniosek należy skierować do sądu rodzinnego.. poz. 487 z późn.. wnioski.. zm.WZÓR Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejscowość, Data Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej adres zameldowania/pobytu lub nazwa instytucji zgłaszającejZ wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może zwrócić się każda osoba i instytucja, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.Karta informacyjna dotycząca procedury leczenia odwykowego 1) złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska; ul. Sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Strzyżowie.Wniosek składa się wówczas w terminie 7 dni od powiadomienia o odmowie wypisania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt